Offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1099/2010 av 26. november 2010 som endrer vedlegg I til forordning (EF) nr. 669/2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004 når det gjelder en mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse

Commission Regulation (EU) No 1099/2010 of 26 November 2010 amending Annex I to Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 15.2.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.7.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg I i forordning (EF) nr. 669/2009 om mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse.

I vedlegg I, som inneholder en opplisting av hvilke varer fra angitte tredjestater som skal være gjenstand for den utvidede kontrollen, gjøres det en justering på kontrollfrekvensen til en rekke varer, samt en justering av hvilke pesticider som det skal undersøkes for i grønnsaker fra Tyrkia. Endringene er som følger:

• Peanøtter fra Brasil får en reduksjon i undersøkelsesfrekvensen (fysisk kontroll) fra 50% til 10% (aflatoksiner)
• Mangoer fra den Dominikanske republikk får en reduksjon i undersøkelsesfrekvensen (fysisk kontroll) fra 50% til 10% (pesticider)
• Mikronæringsstoffer fra Kina får en reduksjon i undersøkelsesfrekvensen (fysisk kontroll) fra 50% til 10% (tungmetaller)
• Peanøtter fra India får en økning i undersøkelsesfrekvensen (fysisk kontroll) fra 10% til 20% (aflatoksiner)
• Chilipepper produkter (karri) fra India flyttes til gruppen med andre krydder fra India og får en kontrollfrekvens på 50% (aflatoksiner)
• Grønnsaker fra Tyrkia (paprika, courgettes og tomater) får en presisering i forhold til hvilke metoder som skal benyttes for undersøkelse etter pesticidene metomyl og oksamyl

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre, se notat for gjennomføring av forordning (EF) nr. 212/2009 for vurdering.

Administrative eller økonomiske konsekvenser:
Rettsakten vil i hovedsak ikke medføre nye administrative eller økonomiske konsekvenser for endringene som er reduksjoner i kontrollfrekvensen på varene. I forbindelse med økningen av kontrollfrekvensen for peanøtter og chilipepper fra India, vil det måtte påregnes en økning i kostnadene for myndighetene ved gjennomføringen av kontrollen for disse produktene. Men importøren av disse produktene vil pålegges å dekke disse økte kostnadene.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten hører også til under vedlegg I, kapittel II i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten er vedtatt EU 26. november 2010 med ikrafttredelse 1. januar 2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
26.11.2010
Anvendelsesdato i EU
01.01.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.12.2010
Anvendes fra i Norge
01.01.2011