Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt: endringsbestemmelser om påvisningsmetode og importbetingelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1478 av 14. oktober 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1375 med hensyn til referansemetoden for påvisning og importbetingelser knyttet til kontroll av trikiner

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1478 of 14 October 2020 amending Implementing Regulation (EU) 2015/1375 as regards the reference method for detection and import conditions related to Trichinella control

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.10.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Forordning (EU) 2017/625 opstiller regler for gennemførelse af offentlig kontrol og de kompetente myndigheders opfølgning angående produktion af animalske produkter til konsum.

(2) Trikiner er parasitter, som kan forekomme i modtagelige dyrearters kød, såsom svin, og som forårsager fødevarebåren sygdom hos mennesker, når de indtager det inficerede kød. Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1375 er der fastsat særlige bestemmelser om offentlig kontrol af trikiner i kød, inklusive laboratorieundersøgelser af kødprøver af alle slagtesvin.

(3) Indtil resultatet af trikinundersøgelsen foreligger, kan slagtekroppe på visse betingelser opskæres i højst seks dele. Til produktion af visse produkter af tamsvin er det nødvendigt at skære det varme kød op i flere dele, før resultaterne af trikinundersøgelsen er tilgængelige. For sådanne specifikke produkter bør opskæring i flere stykker derfor tillades, forudsat at kødets sikkerhed er sikret.

(4) Ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/1375 er der fastsat en undtagelse fra trikinundersøgelsen ved indførelse til Unionen, når svinene kommer fra trikinfrie bedrifter, som anvender kontrollerede opstaldningsforhold. Et tredjeland må kun anvende denne undtagelsesbestemmelse, hvis det har underrettet Kommissionen om anvendelsen af en sådan bestemmelse, og hvis det af Kommissionen er opført med henblik herpå.

(5) I den forbindelse henviser artikel 13 i forordning (EU) 2015/1375 til tredjelande opført i Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 og Kommissionens afgørelse 2007/777/EF. Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 ophæver forordning (EU) nr. 206/2010 og afgørelse 2007/777/EF med virkning fra 21. april 2021. Derfor, og med henblik på forenkling, bør muligheden for at fastlægge lister over tredjelande, som anvender undtagelsesbestemmelser i forbindelse med trikiner, fastsættes direkte i gennemførelsesforordningen.

(6) I henhold til artikel 126, stk. 2, litra c) i forordning (EU) 2017/625 og artikel 13 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/625 skal sendinger af visse dyr og varer ledsages af et officielt certifikat for at sikre, at dyrene og varerne opfylder de relevante krav, som er fastsat i reglerne i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625. Artikel 14 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/1375, som kræver, at en folkesundhedserklæring vedrørende en trikinundersøgelse eller bedriftens trikinstatus indsættes i det officielle certifikat til handel med tamsvin inden for Unionen og til indførelse af tamsvin og deres kød til Unionen, er dermed overflødig og bør derfor udgå.

(7) Ved kapitel I i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1375 fastsættes en referencepåvisningsmetode til trikiner i prøver udtaget fra tamsvins slagtekroppe. I 2015 vedtog det internationale standardiseringsorgan den globale standard ISO 18743:2015, som præciserer en metode til påvisning af trikinlarver i kød fra enkeltdyrs slagtekroppe bestemt til konsum. Referencepåvisningsmetoden til trikiner, der er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) 2015/1375, opfylder kravene i ISO 18743:2015.

(8) Referencemetoden i forordning (EU) 2015/1375 bør derfor erstattes af ISO 18743:2015, for at Unionens referencemetode stemmer overens med denne globale standard. Det vil gøre eksporten af svinekød fra Unionen nemmere, uden at der bliver yderligere krav eller byrder for europæiske laboratorier, som anvender referencemetoderne til offentlig kontrol.

(9) Eftersom forordning (EU) nr. 206/2010 og afgørelse 2007/777/EF først ophæves den 20. april 2021, bør ændringen af listen over tredjelande og standardcertifikater først gælde fra denne dato.

(10) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Kommisjonens framlegg
Dato
16.09.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.10.2020
Anvendelsesdato i EU
04.11.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet