Ny mat: rettelser til unionslisten og til godkjenningene av arakidonsyrerik olje fra Mortierella alpina som ny matingrediens og akto-N-tetraose som ny mat

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1318 av 9. august 2021 om retting av gjennomføringsforordning (EU) 2017/2470 om opprettelse av EU-listen over nye næringsmidler, kommisjonsvedtak 2008/968/EF om godkjenning av omsetning av arakidonsyrerik olje fra Mortierella alpina som ny næringsmiddelingrediens og akto-N-tetraose som nytt næringsmiddel, og gjennomføringsforordning (EU) 2020/484 om godkjenning av omsetning av lakto-N-tetraose som nytt næringsmiddel

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1318 of 9 August 2021 correcting Implementing Regulation (EU) 2017/2470 establishing the Union list of novel foods, Commission Decision 2008/968/EC authorising the placing on the market of arachidonic acid-rich oil from Mortierella alpina as a novel food ingredient and Implementing Regulation (EU) 2020/484 authorising the placing on the market of lacto-N-tetraose as a novel food

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 15.10.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.10.2021)

Sammendrag av innhold
Etter at unionslisten først ble etablert ved forordning (EU) 2017/2470, er det oppdaget flere feil i den opprinnelige listen.

Forordningen korrigerer følgende feil i unionslisten:

• Olje med høyt innhold av arakidonsyre fra soppen Mortierella alpina: Kategorien «næringsmidler til spesielle medisinske formål for for-tidlig fødte spedbarn som definert i forordning (EU) nr. 609/2013» endres til «næringsmidler til spesielle medisinske formål for spedbarn som definert i forordning (EU) nr. 609/2013».

• Kalsium L-metylfolat: Forbindelsen ble godkjent som ny mat i 2008 på grunnlag av EFSAs risikovurdering av kalsium L-metylfolat i 2004. Ved en feil ble ikke forbindelsen inkludert i unionslisten da denne ble etablert. Forbindelsen inkluderes i unionslisten ved denne rettsakten.

• Lakto-N-neotetraose (mikrobiell kilde): Den kjemiske formelen og navnet på ingrediensen «lacto-N-triose II» korrigeres i spesifikasjonen, og ordene «eller agglomerater» inkluderes i beskrivelsen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 25. juli 2017 nr. 1215 om ny mat.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller forbrukerne.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS relevant og akseptabelt.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.07.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
09.08.2021
Anvendelsesdato i EU
30.08.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet