Ny frist for dokumentasjon angående visse biocider

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2012/483/EU af 20. august 2012 om fastsetting av en ny frist for innsending av dokumentasjon for visse stoffer som skal undersøges i forbindelse med det 14-årige arbeidsprogram som er omhandlet i artikkel 16, stk. 2, i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF

Commission Decision 2012/483/EU of 20 August 2012 setting a new deadline for the submission of dossiers for certain substances to be examined under the 14-year work programme referred to in Article 16(2) of Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning vedtatt 3.5.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.5.2013)

Sammendrag av innhold
Direktiv 98/8/EF (biociddirektivet) innførte bestemmelser om godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter på EU/EØS-markedet. Ved Kommisjonsforordning (EF) nr. 1451/2007 om andre fase av det 10-årige arbeidsprogrammet ble det opprettet en liste over aktive stoffer som skal vurderes for eventuell inkludering på vedlegg I, IA eller IB til biociddirektivet. For et antall aktive stoffer/produkttyper som omfattes av den omtalte listen har enten alle deltakerne trukket seg fra vurderingsprogrammet, eller den utpekte rapportøren (medlemsstat) har ikke mottatt fullstendig dokumentasjon innen den gitte tidsfristen. Kommisjonen har informert medlemsstatene dette. Denne informasjonen ble også publisert elektronisk 17. januar 2011. Innen tre måneder etter den elektroniske offentliggjøringen har flere virksomheter tilkjennegitt interesse for å overta som deltakere for noen av de aktuelle stoffene og produkttypene. Det er derfor nødvendig å gi en ny tidsfrist for innsendelse av dokumentasjon for disse stoffene og produkttypene. Ny tidsfrist for innsendelse av dokumentasjon er satt til 30. september 2013.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten (direktiv 98/8/EF) er hjemlet i traktatens artikkel 100 a.

Rettslige konsekvenser: Direktiv 98/8/EF ble innlemmet i EØS-avtalen i 2003 og gjennomført i norsk rett ved forskrift av 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften).

Økonomiske/administrative konsekvenser: Gjennomføring av rettsakten vil skje ved endring i biocidforskriftens vedlegg 6A. Gjennomføring av rettsakten er vurdert til ikke å ha vesentlige økonomiske og/eller administrative konsekvenser. De aktuelle som berøres av den nye tidsfristen er forøvrig allerede informert i og med de har meldt inn interesse for å overta som deltakere.

Gruppe 2: Rettsakten er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendringer som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling.

Høringdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Klima- og forurensningsdirektoratet - www.klif.no

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Hovedrettsakten (direktiv 98/8/EF) er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Det er ellers viktig at Norge får et tilsvarende oppdatert regelverk som resten av EU/EØS-området.

Status
Rettsakten ble vedtatt 20. august 2012 og den ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 66/2013 av 3. mai 2013.

Norge ved Klima- og forurensningsdirektoratet deltar og bidrar i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket ved deltakelse i Technical meeting, Competent Authority og Standing Committee. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er også i kontakt med berørte parter.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
20.08.2012
Anvendelsesdato i EU
11.09.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 360-361
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.02.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.05.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.05.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012D0483
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro