Notifiseringssystemer for vin

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 565/2013 av 18. juni 2013 om endringer i forordningene (EF) nr. 1731/2006, 273/2008, 566/2008, 867/2008, 606/2009 og i gjennomføringsforordningene (EU) nr. 543/2011 og 1333/2011 når det gjelder notifiseringsplikter under EUs felles markedsordning for landbruksprodukter - herunder vin og om oppheving av forordning (EF) nr. 491/2007

Commission Implementing Regulation (EU) No 565/2013 of 18 June 2013 amending Regulations (EC) No 1731/2006, (EC) No 273/2008, (EC) No 566/2008, (EC) No 867/2008, (EC) No 606/2009, and Implementing Regulations (EU) No 543/2011 and (EU) No 1333/2011 as regards the notification obligations within the common organisation of agricultural markets and repealing Regulation (EC) No 491/2007

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 3.10.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.10.2013)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer blant annet gjennomføringsbestemmelsene i forordning (EF) nr. 606/2009 under forordning (EF) nr. 1234/2007 om EUs felles markedsordning for landbruksprodukter - herunder vin. Forordning (EF) nr. 606/2009 gjelder kategorier av druevinprodukter, ønologiske framstillingsmåter og gjeldende restriksjoner. Endringene medfører at medlemsstatene heretter må sende visse meldinger og notifiseringer som de er pålagt etter forordning (EF) nr. 606/2009, til Kommisjonen ved bruk av notifiseringssystemet mv. som fremgår av forordning (EF) nr. 792/2009. Notifiseringssystemet mv. som fremgår av forordning (EF) nr. 792/2009 gjelder blant annet for informasjon og dokumenter som medlemsstatene skal sende til Kommisjonen under EUs felles markedsordning for lanbruksprodukter - herunder vin. Det må imidlertid reguleres konkret i de ulike rettsaktene at medlemsstatene har plikt til å bruke notifiseringssystemene i forordning (EF) nr. 792/2009. Forordningen (565/2013) innfører derfor ingen nye notifiseringsplikter under forordning (EF) nr. 606/2009, ettersom det bare innføres krav om hvordan de allerede gjeldende notifiseringene skal oversendes fra medlemsstatene til Kommisjonen. Tidligere var det ikke stilt noen krav i forordning (EF) nr. 606/2009 om hvordan dette skulle skje i praksis.

Forordningen (565/2013) gjør tilsvarende endringer i forhold til dette med plikt til å bruke notifiseringssystemene i forordning (EF) nr. 792/2011 i flere andre rettsakter under EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, jf. opplistingen i forordningens tittel. Vi går ikke nærmere inn på hver enkelt forordning her.

Rettsakten skal gjelde i EU fra 1. juli 2013.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Mattilsynet mener at forordningen ikke er EØS-relevant. Rettsakten skal derfor ikke tas inn i EØS-avtaleverket og heller ikke gjennomføres i norsk rett.

Økonomiske, administrative og andre konsekvenser:
Mattilsynet mener at forordningen ikke er EØS-relevant og at rettsakten ikke skal tas inn i EØS-avtaleverket og derfor heller ikke gjennomføres i norsk rett. Forordningen vil derfor ikke medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser for norske virksomheter, forbrukere eller myndighetene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant ikke rettsakten EØS-relevant og derfor ikke akseptabel.

Vurdering
Forordningen endrer som nevnt ovenfor flere forordninger under EUs felles markedsordning for landbruksprodukter - herunder vin. Av de forordningene som endres av forordningen (565/2013), er det bare forordning (EF) nr. 606/2009, som gjelder vin, som er gjort til en del av EØS-avtaleverket og gjennomført i norsk rett. Det vil derfor bare være de endringene som artikkel 5 i forordningen (565/2013) gjør i forordning (EF) nr. 606/2009, som eventuelt må vurderes som EØS-relevante.

I utgangspunktet er alle bestemmelsene i forordning (EF) nr. 606/2009 vurdert som EØS-relevante, men bestemmelsene må leses og tolkes med de tilpasningene som følger av det samlede EØS-avtaleverket. Følgelig må også de bestemmelsene i denne rettsakten, som endrer noen av bestemmelsene i forordning (EF) nr. 606/2009, i utgangspunktet anses for å være EØS-relevante.

Forordning (EF) nr. 792/2009 om notifiseringssystemer mv. for utveksling av informasjon og dokumenter mellom medlemsstatene og Kommisjonen under blant annet EUs felles markedsordning for landbruksprodukter, er imidlertid ikke tatt inn i EØS-avtaleverket, ettersom forordningen ikke er vurdert som EØS-relevant.

Ettersom alle endringene som forordningen (565/2013) gjør i forordning (EF) nr. 606/2009, innfører krav om at medlemsstatene skal benytte notifiseringssystemene i forordning (EF) nr. 792/2009 ved oversendelse av informasjon og dokumenter til Kommisjonen, mener Mattilsynet at heller ikke de endringene som denne forordningen (565/2013) gjør i forordning (EF) nr. 606/2009, skal vurderes som EØS-relevante.

Som nevnt ovenfor, innfører ikke forordningen (565/2013) nye notifiseringsplikter i forordning (EF) nr. 606/2009, ettersom den bare innfører krav om hvordan medlemsstatene skal oversende de allerede gjeldende notifiseringene til Kommisjonen. Tidligere var det ikke stilt noen krav i forordning (EF) nr. 606/2009 til hvordan dette skulle skje i praksis.

Mattilsynet legger derfor til grunn at det for EØS-/EFTA-statene fortsatt bør være slik at det ikke stilles krav til hvordan slike notifiseringer skal oversendes i praksis. De aktuelle bestemmelsene i forordning (EF) nr. 606/2009 vil derfor fortsatt måtte leses og tolkes med de tilpasningene som fremgår av det samlede EØS-avtaleverket. Dette vil etter vårt syn medføre at EØS-/EFTA-statene skal sende slike notifikasjoner til ESA og ikke direkte til Kommisjonen.

Mattilsynet antar at det i praksis svært sjelden vil være aktuelt for norske myndigheter å oversende informasjon eller dokumenter til ESA/Kommisjonen etter de aktuelle bestemmelsene i forordning (EF) nr. 606/2009.

Dersom også EØS-EFTA-statene skulle ha brukt notifiseringssystemene mv. i forordning (EF) nr. 792/2009, burde hele eller deler av forordning (EF) nr. 792/2009 ha vært tatt inn i EØS-avtaleverket med de nødvendige tilpasningene. Mattilsynet kan imidlertid ikke per i dag se at det er behov for en slik løsning.

Konklusjon:
Mattilsynet mener at rettsakten i sin helhet ikke er EØS-relevant.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
18.06.2013
Anvendelsesdato i EU
01.07.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet