Notifiseringer, tidsfrister og høringer vedrørende rammebestemmelser for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon 2008/850/EF av 15. oktober 2008 om notifiseringer, tidsfrister og høringer i henhold til artikkel 7 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/21/EF om felles rammebestemmelser for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester

Commission Recommendation 2008/850/EC of 15 October 2008 on notifications, time limits and consultations provided for in Article 7 of Directive 2002/21/EC of the European Parliament and of the Council on a common regulatory framework for electronic communications networks and services

Siste nytt

Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 12.11.2008

Nærmere omtale

Red. anm.: Faller inn under ansvarsområdet til EFTAs overvåkingsorgan.

Bakgrunn (fra kommisjonsrekommandasjonen, dansk utgave)

(1) Efter rammebestemmelserne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester er de nationale tilsynsmyndigheder forpligtede til at bidrage til udviklingen af det indre marked ved at samarbejde indbyrdes og med Kommissionen på en transparent måde for at sikre udviklingen af en ensartet reguleringspraksis og den ensartede anvendelse af de direktiver, som udgør rammebestemmelserne.

(2) For at beslutninger, der træffes på nationalt plan, ikke får negativ indvirkning på det indre marked eller på de mål, rammebestemmelserne tilsigter, skal de nationale tilsynsmyndigheder give Kommissionen og andre nationale tilsynsmyndigheder meddelelse om de planlagte foranstaltninger, der er fastsat i artikel 7, stk. 3, i direktiv 2002/21/EF.

(3) Endvidere skal de nationale tilsynsmyndigheder indhente Kommissionens tilladelse til at pålægge de forpligtelser, der er omhandlet i artikel 8, stk. 3, andet afsnit, i Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2002/19/EF af 7. marts 2002 om adgang til og samtrafik mellem elektroniske kommunikationsnet og tilhørende faciliteter, hvilket er en særskilt proces.

(4) Kommissionen vil give nationale tilsynsmyndigheder, der anmoder derom, lejlighed til at drøfte eventuelle planlagte foranstaltninger, inden disse anmeldes formelt i henhold til artikel 7 i direktiv 2002/21/EF og artikel 8, stk. 3, i direktiv 2002/19/EF. Hvis Kommissionen i henhold til artikel 7, stk. 4, i direktiv 2002/21/EF har meddelt den nationale tilsynsmyndighed, at den betragter den planlagte foranstaltning som en hindring for det indre marked eller nærer alvorlig tvivl om, hvorvidt den er forenelig med EU-retten, bør den pågældende nationale tilsynsmyndighed hurtigt have lejlighed til at udtrykke sine synspunkter med hensyn til de problemer, Kommissionen har påpeget.

(5) Direktiv 2002/21/EF fastsætter visse bindende tidsfrister for behandling af anmeldelser i henhold til artikel 7.

(6) For at sikre, at samarbejdet og den høringsordning, der er omhandlet i artikel 7 i direktiv 2002/21/EF, fungerer effektivt, og for at garantere retssikkerheden blev der ved Kommissionens henstilling 2003/561/EF af 23. juli 2003 om anmeldelser, tidsfrister og høringer i henhold til artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester fastsat klare regler vedrørende de væsentligste proceduremæssige aspekter af de anmeldelser, der indgives i henhold til artikel 7. Henstilling 2003/561/EF bør erstattes af nærværende henstilling med henblik på yderligere at forenkle og forbedre anmeldelsesprocessen.

(7) For at give de nationale tilsynsmyndigheder yderligere vejledning om indholdet af udkast til foranstaltninger og øge retssikkerheden med hensyn til fuldstændigheden af en anmeldelse bør der fastsættes visse mindsteoplysninger, som et udkast til foranstaltning bør indeholde, for at det kan vurderes korrekt.

(8) Der skal tages hensyn til behovet for på den ene side at sikre en effektiv vurdering og på den anden side at forenkle administrationen mest muligt. I denne henseende bør anmeldelsesordningen ikke medføre unødvendige administrative byrder for de nationale tilsynsmyndigheder. Det ville ligeledes være nyttigt at afklare proceduren i forbindelse med artikel 8, stk. 3, andet afsnit, i direktiv 2002/19/EF.

(9) For at bidrage til at forenkle undersøgelsen af et anmeldt udkast til foranstaltning og for at fremskynde processen bør de nationale tilsynsmyndigheder anvende standardiserede anmeldelsesformularer.

(10) For at forbedre effektiviteten af anmeldelsesordningen, øge retssikkerheden for de nationale tilsynsmyndigheder og markedsaktørerne og sikre en rettidig gennemførelse af reguleringsforanstaltninger er det ønskeligt, at en national tilsynsmyndigheds anmeldelse, som omfatter en markedsanalyse, også indeholder de foranstaltninger, som den nationale tilsynsmyndighed foreslår til at afhjælpe de konstaterede markedssvigt. Hvis udkastet til foranstaltning vedrører et marked, som anses for at have konkurrence, og der allerede findes afhjælpningsforanstaltninger i forbindelse med dette marked, bør anmeldelsen også indeholde forslagene til at trække disse forpligtelser tilbage.

(11) Generelt bør en kortfattet anmeldelsesformular anvendes til visse kategorier af udkast til foranstaltninger for at lette de administrative byrder for de nationale tilsynsmyndigheder og Kommissionen. Dog forbliver anmeldelsen af disse kategorier mulig via den standardiserede anmeldelsesprocedure.

(12) Hvis en national tilsynsmyndighed agter at trække forpligtelser tilbage i forbindelse med markeder, der ikke er omfattet af Kommissionens henstilling 2007/879/EF af 17. december 2007 om relevante produkt- og tjenestemarkeder inden for den elektroniske kommunikationssektor, som er underlagt forhåndsregulering i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/21/EF om fælles rammebestemmelser for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, bør anmeldelse af et sådant udkast til foranstaltning i henhold til artikel 7 i direktiv 2002/21/EF indgives ved hjælp af den kortfattede anmeldelsesformular.

(13) Hvis en national tilsynsmyndighed gennemfører en analyse af et marked, som i en tidligere analyse er blevet anset for at have effektiv konkurrence, og hvor det endnu en gang konstateres, at der er effektiv konkurrence på dette marked, bør anmeldelsen indgives ved hjælp af den kortfattede anmeldelsesformular.

(14) De nationale tilsynsmyndigheder ændrer hyppigt de tekniske detaljer vedrørende de pålagte afhjælpningsforanstaltninger for at tage hensyn til ændringer i de økonomiske indikatorer (f.eks. udstyr, arbejdskraft, kapitalomkostninger, satser for leje af fast ejendom osv.) eller ajourføre prognoser eller antagelser. Ændringer eller ajourføringer af detaljer, som ikke ændrer afhjælpningsforanstaltningernes art eller generelle rækkevidde (f.eks. udvidelse af indberetningsforpligtelser, detaljer vedrørende krævet forsikringsdækning, bødebeløb eller leveringstider) bør anmeldes ved hjælp af den kortfattede anmeldelsesformular. Kun væsentlige ændringer af afhjælpningsforanstaltningernes art eller rækkevidde, som har en mærkbar indvirkning på markedet (f.eks. prisniveau, ændringer af de metoder, der anvendes til at beregne omkostninger eller priser, fastsættelse af overgangsordninger med gradvis nedbringelse af takster) bør anmeldes ved hjælp af den standardiserede anmeldelsesprocedure.

(15) Med hensyn til visse markeder (især markeder for terminering af taleopkald) kan de nationale tilsynsmyndigheder i givet fald nå til samme konklusion som i en tidligere analyse og ønske at pålægge yderligere operatører (f.eks. nye aktører) med en lignende kundekreds eller samlet omsætning som operatører, der er omfattet af en tidligere analyse, afhjælpningsforanstaltninger, som ikke afviger væsentligt fra udkast til foranstaltninger, der allerede er anmeldt. Den kortfattede anmeldelsesformular bør anvendes til disse udkast til foranstaltninger.

(16) Et udkast til foranstaltning anmeldt via en kortfattet anmeldelsesformular vil i princippet ikke give anledning til kommentarer fra Kommissionen til den nationale tilsynsmyndighed i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3 i direktiv 2002/21/EC.

(17) For at øge åbenheden for et planlagt udkast til foranstaltning og for at lette informationsudvekslingen om sådanne foranstaltninger mellem nationale tilsynsmyndigheder, bør både den standardiserede og den kortfattede anmeldelsesformular indeholde en sammenfattet beskrivelse af hovedelementerne i det planlagte udkast til foranstaltning.

(18) De europæiske tilsynsmyndigheders gruppe vedrørende elektroniske kommunikationsnet og –tjenester, der blev nedsat ved Kommissionens afgørelse 2002/627/EF af 29. juli 2002, har erkendt, at der er behov for disse tiltag.

(19) For at opfylde målene i artikel 8 i direktiv 2002/21/EF, især behovet for at sikre en ensartet reguleringspraksis og en ensartet anvendelse af direktivet, er det vigtigt, at anmeldelsesordningen i artikel 7 efterkommes fuldt ud.

(20) Kommunikationsudvalget har afgivet udtalelse i henhold til artikel 22, stk. 2, i direktiv 2002/21/EF,

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.10.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet