Nøkkelkompetanser for livslang læring

Tittel

Europaparlaments- og rådsrekommandasjon 2006/962/EF av 18. desember 2006 om nøkkelkompetanser for livslang læring

Recommendation 2006/962/EC of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning

Siste nytt

EU-høring igangsatt av Kommisjonen 22.2.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN I (fra Kommisjonens pressemelding 22.2.2017)

Commission launches public consultation on the review of key competences for lifelong learning
The European Commission has today launched a public consultation which will run until 19 May 2017 with a view to updating the 2006 Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning. This review will seek to determine which skills and competences young people need to acquire to succeed in the job market and in life, with a particular focus on entrepreneurship education. The review was announced in the Commission's New Skills Agenda for Europe adopted in June 2016. The goal is to develop a shared understanding of key competences needed and to further foster their introduction in education and training curricula. The revision will also provide support for better developing and assessing these skills. Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport, Tibor Navracsics said: "Today, young people need a broader set of competences to find fulfilling jobs and become independent, engaged citizens who contribute to society. Education and training have a crucial role in enabling young people to develop these competences, giving them the best possible start in life. Participating in this public consultation gives educational authorities, policy makers, practitioners and citizens the chance to define what key competences are necessary for personal fulfilment and development, active citizenship, social inclusion and employment." The Recommendation on Key Competences contributes to the development of quality education and training tailored to the needs of European societies and will now be reviewed to reflect political, social, economic, ecological and technological developments since 2006.

BAKGRUNN II (fra Kunnskapsdepartementets bakgrunnsnotat, desember 2007)

Sammendrag av innhold
Som en følge av at globaliseringen konfronterer EU med nye utfordringer, vil hver innbygger ha behov for et bredt spekter av nøkkelkompetanser for å fleksibelt tilpasse seg raske endringer i en nært sammenknyttet verden. Utdanning i sin tosidige form, både sosialt og økonomisk, spiller en nøkkelrolle i å sikre at Europas innbyggere tilegner seg de nøkkelkompetansene som er nødvendige for å fleksibelt tilpasse seg slike endringer. Særlig må grupper som har behov for spesiell assistanse for å oppfylle sitt utdanningspotensial sikres tilgang til disse nøkkelkompetansene.

Innenfor dette perspektivet vil hovedformålene med et referanserammeverk for nøkkelkompetanser være å:

1) identifisere og definere de nøkkelkompetanser som er nødvendige for personlig oppnåelse, aktivt medborgerskap, sosial utjevning og sysselsetting i kunnskapssamfunnet;

2) støtte medlemslandenes arbeid i å sikre at ved slutten av grunnutdanningen og yrkesopplæringen har unge mennesker utviklet nøkkelkompetanser på et nivå som utruster dem til det voksne livet og som sørger for et grunnlag for videre læring og for arbeidslivet, og at voksne har mulighet til å utvikle og oppdatere sine nøkkelkompetanser gjennom hele livet;

3) tilrettelegge for et referanseverktøy på europeisk nivå som politikkutformere, utdanningstilbydere, arbeidsgivere og de som lærer kan benytte til å fasilitere nasjonal og europeisk innsats rettet mot felles ønskede formål;

4) tilrettelegge for et rammeverk for ytterligere tiltak på fellesskapsnivå både innen arbeidsprogrammet for Education and Training 2010 og innen Fellesskapets utdannings- og yrkesopplæringsprogram.

Kompetanser er her definert som en kombinasjon av kunnskap, ferdigheter og holdninger hensiktsmessig for konteksten. Nøkkelkompetanser er de som alle individer trenger for personlig oppnåelse og utvikling, aktivt medborgerskap, sosial inkludering og sysselsetting.

Referanserammeverket peker ut åtte nøkkelkompetanser:

1) Kommunikativ kompetanse i morsmål;
2) Kommunikativ kompetanse i fremmedspråk;
3) Matematisk kompetanse og naturvitenskapelig og teknologisk basiskompetanse;
4) Digital kompetanse;
5) Læringskompetanse;
6) Interpersonlige og interkulturelle og sosiale kompetanser og medborgerkompetanse;
7) Iverksetterånd/entreprenørskap;
8) Kulturell uttrykksevne.

Alle nøkkelkompetansene er vurdert som like viktige.

Merknader
Rekommandasjonen er ikke bindende, og derfor er det ingen forpliktelse for EØS/EFTA-landene å integrere den i avtalen.

Sakkyndige instansers merknader
Kunnskapsdepartementet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.11.2005
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
18.12.2006
Anvendelsesdato i EU
19.01.2007

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 16, 15.3.2012, p. 570-578
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2008
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.02.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet
Anvendes fra i Norge
02.02.2008

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006H0962
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro