Nødvaksinasjon i forbindelse med utbrudd av munn- og klovsyke

Tittel

Rådsdirektiv 90/423/EØF av 26. juni 1990 om endring av direktiv 85/511/EØF om innføring av fellesskapstiltak for å bekjempe munn- og klovsyke, direktiv 64/432/EØF om dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin innenfor Fellesskapet og direktiv 72/462/EØF om helseproblemer og dyrehelseproblemer ved innførsel av storfe og svin samt ferskt kjøtt eller kjøttprodukter fra tredjestater

Council Directive 90/423/EEC of 26 June 1990 amending Directive 85/511/EEC introducing Community measures for the control of foot-and-mouth disease, Directive 64/432/EEC on animal health problems affecting intra- Community trade in bovine animals and swine and Directive 72/462/EEC on health and veterinary inspection problems upon importation of bovine animals and swine and fresh meat or meat products from third countries

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra direktivets fortale, norsk utgave)

Ved direktiv 85/511/EØF ble det innført fellesskapstiltak for å bekjempe munn- og klovsyke.

Med henblikk på gjennomføringen av det indre marked fra 1. januar 1993 er det nødvendig å endre tiltakene som allerede er truffet på fellesskapsplan for å bekjempe munn- og klovsyke innen Fellesskapet. Det er av avgjørende betydning at en ensartet politikk iverksettes i hele Fellesskapet.

En undersøkelse om bekjempelse av munn- og klovsyke foretatt av Kommisjonen har vist at det er tilrådelig å vedta en politikk som går ut på at det i Fellesskapet overhodet ikke foretas vaksinasjon, fremfor en politikk som går ut på at det foretas vaksinasjon. Det ble fastslått at det er en risiko forbundet både med virusbehandling i laboratorier, fordi det er en mulighet for at dyr i laboratoriene som er mottakelige for slik smitte, kan bli smittet, og ved bruk av vaksine, fordi det er en mulighet for at inaktiveringsmetodene ikke gir tilstrekkelig sikkerhet for at vaksinen uskadeliggjøres.

Kommisjonens undersøkelse om den fremtidige vaksinasjonspolitikk i Fellesskapet har vist klart at vaksinasjon mot munn- og klovsyke bør avskaffes offisielt fra en bestemt dato, og at avskaffelsen bør ledsages av en politikk som innebærer total nedslakting og destruksjon av angrepne dyr.

Ved kommisjonsvedtak 88/397/EØF av 12. juli 1988 om samordning av nærmere regler vedtatt av medlemsstatene for å gjennomføre artikkel 6 i rådsdirektiv 85/511/EØF er det allerede fastsatt et minimum av regler som skal følges i alle medlemsstater når det gis unntak fra total nedslakting i en infisert driftsenhet.

I ekstreme tilfeller der det er fare for at en epizooti får en omfattende karakter, kan det være nødvendig å foreta nødvaksinasjon. Det er nødvendig å fastsette vilkårene for å foreta denne vaksinasjon.

Vedtakelsen av en ensartet fellesskapspolitikk for å bekjempe munn- og klovsyke medfører at reglene om handel med levende dyr innenfor Fellesskapet og om innførsel fra tredjestater av levende dyr og visse dyreprodukter må endres.

Ved forskjellige tiltak bør det innføres en ordning med finansiell støtte til medlemsstatene når det gjelder nedslakting, destruksjon og andre nødtiltak.

Gjennomføringen av de nye tiltakene bør kontrolleres av Kommisjonen, som skal fremlegge en årlig rapport for Rådet om iverksettelsen av tiltakene

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.06.1990
Gjennomføringsfrist i EU
01.01.1992
Anvendelsesdato i EU
01.01.1992

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1994

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
31.12.1998
Anvendes fra i Norge
31.12.1998