Nettverket av nasjonale myndigheter for e-helse: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2011/890/EU av 22. desember 2011 om fastsetting av bestemmelser for etablering, forvaltning og virkemåten til nettverket av nasjonale kompetente myndigheter for e-helse

Siste nytt

Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 28.12.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Ved artikel 14 i direktiv 2011/24/EU fik Unionen til opgave at støtte og lette samarbejdet og udvekslingen af oplysninger mellem medlemsstater, der arbejder inden for et frivilligt netværk mellem de nationale myndigheder, der er ansvarlige for e-sundhed, og som er udpeget af medlemsstaterne (»e-sundheds-netværket«).

(2) I henhold til artikel 14, stk. 3, i direktiv 2011/24/EU skal Kommissionen vedtage de nødvendige foranstaltninger til etablering og forvaltning af e-sundheds-netværket og til, at det fungerer på en gennemsigtig måde.

(3) Da deltagelse i e-sundheds-netværket er frivillig, bør medlemsstaterne kunne blive medlemmer når som helst. Af organisatoriske hensyn bør medlemsstater, der ønsker at deltage, oplyse Kommissionen om deres hensigt på forhånd.

(4) Personoplysninger vedrørende repræsentanter for medlemsstater, eksperter og observatører, der deltager i netværket, bør behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (direktivet om databeskyttelse inden for elektronisk kommunikation).

(5) I Rådets konklusioner fra 2009 om sikre og effektive sundhedsydelser gennem e-sundhed blev der slået til lyd for tilpasning af e-sundhed til sundhedsstrategier og -behov på EU-plan og nationalt plan ved direkte inddragelse af de nationale sundhedsmyndigheder. Med henblik herpå blev der i Rådets konklusioner også slået til lyd for en forvaltningsmekanisme på højt niveau, hvorefter der blev iværksat en fælles aktion og et tematisk netværk som led i henholdsvis sundhedsprogrammet og støtteprogrammet for ikt-politik under programmet for konkurrenceevne og innovation (i det følgende benævnt »den fælles aktion« og »det tematiske netværk«). For at sikre koordinering, sammenhæng og overensstemmelse i arbejdet vedrørende e-sundhed på EU-plan og for at undgå dobbeltarbejde bør man sikre, at ovennævnte mekanisme på højt niveau fortsætter sit arbejde inden for rammerne af e-sundheds-netværket, for så vidt dette arbejde er foreneligt med netværkets mål i henhold til artikel 14, stk. 2, i direktiv 2011/24/EU, og knytte den fælles aktion og det tematiske netværk til e-sundheds- netværket.

(6) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 16 i direktiv 2011/24/EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.12.2011
Anvendelsesdato i EU
29.12.2011
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet