Nettpublisering av byggevarers ytelseserklæring

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 157/2014 av 30. oktober 2013 om vilkår for å gjøre ytelseserklæringer for byggevarer tilgjengelig på et nettsted

Commission Delegated Regulation (EU) No 157/2014 of 30 October 2013 on the conditions for making a declaration of performance on construction products available on a website

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.04.2014)

Sammendrag av innhold
Byggevareforordningen er hjemlet i traktaten om Den europeiske unions virkemåte artikkel 114. Forordning (EU) nr. 157/2014 er hjemlet i byggevareforordningen artikkel 7 nr. 3 og artikkel 60 bokstav b.Byggevareforordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift 17. desember 2013 nr. 1579 om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk. Forskriften er hjemlet i plan- og bygningsloven § 29-7.

Byggevareforordningen (forordning (EU) nr. 305/2011) krever at byggevarer som er omfattet av en harmonisert standard skal være CE-merket og en ytelseserklæring med opplysninger om produktets egenskaper og ytelser skal være utarbeidet for disse. Byggevarer som ikke er omfattet av en harmonisert standard kan CE-merkes på bakgrunn av en Europeisk teknisk bedømmelse (ETA). Slike byggevarer skal det også utarbeides ytelseserklæringer for. Hovedregelen er at en kopi av ytelseserklæringen i papirform eller i elektronisk format skal følge med varene når disse gjøres tilgjengelig på markedet. Som unntak fra hovedregelen kan Kommisjonen gi vilkår for å gjøre kopi av ytelseserklæringen tilgjengelig på et nettsted.

Rettsakten gir vilkår for å kunne gjøre ytelseserklæringer tilgjengelig på et nettsted.

Vilkårene for å gjøre kopi av ytelseserklæringen tilgjengelig på et nettsted er som følger:

• Innholdet i en ytelseserklæring skal ikke endres etter at den er gjort tilgjengelig på et nettsted
• Nettstedet hvor ytelseserklæringen er gjort tilgjengelig skal overvåkes og vedlikeholdes slik at ytelseserklæringen er kontinuerlig tilgjengelig for mottakerne av byggevarer
• Ytelseserklæringene skal være gratis tilgjengelig i ti år etter at byggevaren har vært markedsført eller for en eventuell annen periode som er påkrevd i byggevareforordningen art. 11 nr. 2.
• Mottakere av byggevarer skal få instruksjon om hvordan de kan få tilgang til nettsiden hvor ytelseserklæringen er gjort tilgjengelig.

Produsentene skal i tillegg sørge for at hver enkelt vare eller hvert enkelt parti kan kobles til en ytelseserklæring via en unik indentifikasjonskode for produkttypen.

Formålet med rettsakten er å åpne for bruk av ny informasjonsteknologi og derved redusere kostnader for produsenter av byggevarer og byggesektoren som helhet. Samtidig skal rettsakten sikre at opplysningene i kopier av ytelseserklæringer som gjøres tilgjengelige på et nettsted, er pålitelige.

Det er ingen rapporteringsforpliktelser som følge av rettsakten. Rettsakten er ingen oppfølgning av internasjonale avtaler.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vil ikke være særlige administrative eller økonomiske konsekvenser for det offentlige som følge av forordningen.

Det antas at rettsakten ikke får vesentlige negative konsekvenser for virksomheter. Tvert om er det rettsaktens formål å redusere kostnadene for byggevareprodusenter og byggenæringen for øvrig.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er en forordning og skal ”som sådan” gjøres til del av norsk rettsorden, jf. EØS-avtalen art. 7. Rettsakten vil kreve endring i forskrift 17. desember 2013 nr. 1579 om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering
Muligheten for å ta i bruk moderne informasjonsteknologi og dermed spare kostnader for produsentene, må sies å være i samsvar med norsk politikk om forenkling, fornying og forbedring.

Det er ikke behov for tilpasningstekst. Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og kunngjort i Official Journal. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
30.10.2013
Anvendelsesdato i EU
24.02.2014
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 11, 22.2.2018, p. 270-271
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.12.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.02.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.02.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.02.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
08.12.2014
Anvendes fra i Norge
01.01.2015
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0157
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro