Nettilgjengelighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om harmonisert standard for nettsteder og mobilapplikasjoner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/2048 av 20. desember 2018 om den harmoniserte standarden for nettsteder og mobilapplikasjoner utarbeidet til støtte for europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2016/2102

Commission Implementing Decision (EU) 2018/2048 of 20 December 2018 on the harmonised standard for websites and mobile applications drafted in support of Directive (EU) 2016/2102 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i samarbeid med Kulturdepartementet 1.7.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.6.2019)

Sammendrag av innhold
Gjennomføringsbeslutningen er vedtatt i henhold til EUs direktiv om tilgjengelighet av offentlige organers nettsteder og mobilapplikasjoner, direktiv (EU) 2016/2102 artikkel 6. Direktivet er foreløpig ikke innlemmet i EØS-avtalen, men EFTA-landene tar sikte på å gjøre dette. Gjennomføringsbeslutningen kan ikke innlemmes i EØS-avtalen før direktivet som sådan er vedtatt innlemmet i EØS-avtalen.

Det rettslige grunnlaget for gjennomføringsbeslutningen er artikkel 6 i direktivet. Artikkelen fastsetter hvilken internasjonal standard som skal legges til grunn for direktivet og arbeidet med universell utforming. Etter bestemmelsen skal Kommisjonen vedta en gjennomføringsrettsakt innen 23. desember 2018 som inneholder nærmere regler for universell utforming av mobilapplikasjoner. Kommisjonen har utarbeidet en gjennomføringsbeslutning for den harmoniserte standarden for nettsteder og mobilapplikasjoner (EU) 2018/2048, som ble vedtatt 20. oktober 2018.

Formålet med Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om harmonisert standard er å støtte bestemmelsene i direktivet, og sørge for at de tekniske spesifikasjonene som ligger til grunn for direktivet, er oppdaterte og egnet for å regulere nettsteder og mobilapplikasjoner.

Merknader
I samsvar med artikkel 6 i direktivet, skal medlemslandene sørge for at innholdet på mobilapplikasjoner og nettsteder er i samsvar med harmoniserte standarder (eller deler av slike) som det er offentliggjort henvisninger til i Den europeiske unions tidende.

I april 2017 vedtok Kommisjonen en gjennomføringsbeslutning hvor de ba de Europeiske standardiseringsorganisasjonene om å utarbeide en oppdatert standard. Sommeren 2018 kom EN 301 549 i versjon (2018-08) V2.1.2. Denne baserer seg på de oppdaterte retningslinjene i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. WCAG 2.1 omfatter hele WCAG 2.0, i tillegg til flere nye krav. Av disse er det 12 nye krav på nivå A og AA. Den 20. desember 2018 vedtok Kommisjonen en gjennomføringsbeslutning som bestemmer at denne standarden skal legges til grunn for arbeidet med universell utforming etter direktivet. De nye kravene i retningslinjene er spesielt tilpasset for anvendelse på mobilapplikasjoner.

Rettslige konsekvenser
Forskrift for universell utforming av IKT inneholder henvisning til WCAG 2.0, jf. § 4. Det kan være aktuelt å oppdatere denne henvisningen til å gjelde den nye europeiske standarden. Departementet vil vurdere dette ved implementering av direktivet.

Gjennomføringsbeslutningen grupperes i Gruppe 1: Beslutninger som krever lov- eller budsjettendring, samt beslutninger som krever forskriftsendring som vurderes å gripe vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det foreligger ikke forundersøkelser («impact assesmment») fra Kommisjonen om økonomiske konsekvenser knyttet til implementering og gjennomføring av gjennomføringsbeslutningen om harmonisert standard.

Direktivets virkeområde omfatter offentlige virksomheter og offentligrettslige organer. Gjennom oppdaterte WCAG retningslinjer og ny harmonisert europeisk standarden, blir disse virksomheter pålagt å følge tekniske spesifikasjoner som kan gi økonomiske og administrative konsekvenser. I norge har vi siden 2013 hatt regler for universell utforming av IKT, hvor WCAG 2.0 retningslinjene på nivå A og AA ligger til grunn (med enkelte unntak). Ved implementering av direktivet og oppdatert standard (som tar utgangspunkt i WCAG 2.1), må disse unntakene fjernes, i tillegg til at 12 nye krav blir gjeldende.

Som ledd i implementeringen av direktivet utarbeidet Vista Analyse en samfunnsøkonomisk analyse på vegne av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Denne ble utarbeidet før gjennomføringsbeslutningen om harmonisert standard ble vedtatt. Derfor gjennomførte Vista Analyse en tilleggsutredning på vegne av Kommunal- og Moderniseringsdepartementet. Merkostnadene knyttet til å isolert implementere de 12 nye suksesskriteriene i offentlig sektor, er vurdert til ca. 350 millioner kroner.

Ett av spørsmålene som departementet vurderer ved implementering av direktivet, er om reglene også skal gjelde for hele eller deler av privat sektor. Direktivet er et minimumsdirektiv, og hindrer ikke for at Norge kan vedta nasjonale regler som også vil omfatte private virksomheter. Merkostnadene knyttet til å isolert implementere de 12 nye suksesskriteriene i hele privat sektor er vurdert til ca. 1 550 millioner kroner. Merkostnadene knyttet til å isolert implementere de 12 nye suksesskriteriene for virksomhetmoer i privat sektor som jevnlig sysselsetter mer enn 50 ansatte, er vurdert til ca. 450 millioner kroner.

Reglene vil også ha betydning for økonomiske og administrative forhold hos tilsynsmyndigheten Difi, ved at de får utvidede arbeidsoppgaver gjennom nye tekniske krav som skal kontrolleres.

KMD legger til grunn at de økonomiske konsekvensene kan håndteres innenfor eksisterende budsjettrammer.

Sakkyndige instansers merknader
Gjennomføringsbeslutningen har ikke vært på offentlig høring. Den vil være omfattet av den kommende høringen for implementering av direktivet. Kommunal- og Moderniseringsdepartementet vurderer beslutningen. Departementet vurderer at gjennomføringsbeslutningen er EØS-relevant.

Rettsakten er behandlet i SU kommunikasjoner der Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet er representert ved skriftlig prosedyre i mai 2019. SU Kommunikasjoner fant rettsakten relevant og akseptabel for innlemming i EØS-avtalen, uten behov for tilpasningstekst.

Vurdering
Gjennomføringsbeslutningen anses EØS-relevant og akseptabel, og anbefales tatt inn i EØS-avtalens vedlegg XI. Det er ikke behov for nasjonale tilpasning knyttet til gjennomføring av gjennomføringsbeslutningen.

Den formelle gjennomføringsprosessen, hvor EØS-komiteen må fatte vedtak om å innlemme direktivet i EØS-avtalen, er satt i gang. Direktivet følges opp av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Status
Avdeling for IT- og forvaltningspolitikk ved Kommunal- og Moderniseringsdepartementet er ansvarlig for forskrift om universell utforming av IKT. Departementet har samarbeidet med Barne- og Likestillingsdepartementet, som var ansvarlig for likestillings- og diskrimineringsloven, om å utarbeide et høringsnotat med forslag til lov- og forskriftsendringer for å implementere direktivet og gjennomføringsbeslutningene som er vedtatt med hjemmel i direktivet. Det vil bli avholdt offentlig høring våren og sommeren 2019.

Vinter/vår 2019 ble ansvaret for loven flyttet til Kultur- og likestillingsdepartementet. Høringsnotatet vil bli sendt ut i fellesskap mellom Kommunal- og Moderniseringsdepartementet og Kultur- og likestillingsdepartementet. Gjennomføringsrettakten om harmonisert standard er omfattet av høringen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.12.2018
Anvendelsesdato i EU
21.12.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
01.07.2019
Høringsfrist
10.09.2019