Navn på tekstilprodukter: polypropylen/polyamid-bikomponentfiber

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2011/73/EU av 29. juli 2011 som endrer vedlegg I og V til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/121/EF om betegnelser for tekstilprodukter med for tilpasning til den tekniske udtvikling

Commission Directive 2011/73/EU of 29 July 2011 amending, for the purposes of their adaptation to technical progress, Annexes I and V to Directive 2008/121/EC of the European Parliament and of the Council on textile names

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.10.2017)

Sammendrag av innhold
Det er foretatt endringer i direktiv 2008/121/EF ved å tilføye fiberen "polypropylen/polyamid bikomponent" til listen over fibre i vedlegg I og V til direktivet. Direktivet regulerer merking med fibernavn og merking med tekstilfiberinnhold. Endringene gjøres i direktiv 2011/73/EU i vedlegg I med tilføyelse i rekke 49 "polypropylen/polyamid bikomponent" samt en definisjon av denne fibertypen. I vedlegg V er "49 polypropylen/polyamid bikomponent 1,00" føyd til.

"Polypropylene/polyamide bicomponent" er den engelske betegnelsen på fiberen.

Norge har ikke deltatt i den tekniske arbeidsgruppen relatert til direktivet.

Eurpaparlaments- og rådsdirektiv 2008/121/EF (omarbeiding av tidligere direktiver) er implementert i norsk rett gjennom forskrift 3. desember 1998 om fibermerking av tekstilprodukter fastsatt med hjemmel i lov 18. desember 1981 nr. 90 om merking av forbruksvarer m.v. § 3 og § 3a. Jf. kgl. res. 22. desember 1995. Jf. EØS-avtalen vedlegg II ka. A XI. Forskriften er fastsatt av Barne- og likestillingsdepartementet (nå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet). Vedleggene til forskriften må oppdateres tilsvarende endringene som er vedtatt i direktiv 2011/73/EU. Vedlegg A som omfatter klassefisering av fibere og vedlegg D "Fuktighetsfaktorer til bruk ved beregning av fibervekten i et tekstilprodukt" i forskriften må oppdateres.

Merknader
Direktivet ble ikke tatt inn i EØS-avtalen. Dette fordi direktivet ble erstattet av forordning 1007/2011 som trådte i kraft 8. mai 2012.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles i Spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering
Rettsakten anses relevant og akseptabel. Direktivet ble ikke tatt inn i EØS-avtalen. Dette fordi direktivet ble erstattet av forordning 1007/2011 som trådte i kraft 8. mai 2012.

Status
Kommisjonsdirektivet er vedtatt i EU. Korrigeringen er publisert i "Official Journal of the European Union 30. juli 2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dato
11.01.2011
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
29.07.2011
Gjennomføringsfrist i EU
30.07.2012
Anvendelsesdato i EU
30.07.2012
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet