Nasjonale tiltak overfor sykdommer hos akvakulturdyr og viltlevende vanndyr: endringsbestemmelser for Storbritannia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/403/EU av 7. juli 2011 som endrer vedlegg II og III til beslutning 2010/221/EU angående tilbaketrekning av et program for bekjemping av bakteriell nyresykdom for Storbritannia og godkjenning av et overvåkingsprogram for ostreid herpesvirus 1 μνar for Guernsey

Commission Implementing Decision2011/403/EU of 7 July 2011 amending Annexes II and III to Decision 2010/221/EU as regards the withdrawal of an eradication programme regarding bacterial kidney disease for the territory of Great Britain and the approval of a surveillance programme regarding ostreid herpesvirus 1 ìíar for Guernsey

Siste nytt

EØS-komitevedtak 30.3.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.12.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedtak 2010/221/EU ved at utryddelsesprogrammet for BKD for hele territoriet til Storbritannia trekkes tilbake og at et nytt overvåkingprogram for OsHV-1 µvar er godkjent for Guernsey, Storbritannia. Nasjonale tiltak overfor Ostreid herpes virus 1 µvar (OsHV-1 µvar) kan godkjennes i henhold til artikkel 43 i direktiv 2006/88/EF på tilsvarende måte som for vårviremi hos karpe (SVC), bakteriell nyresyke (BKD), infeksiøs pankreasnekrose (IPN) og Gyrodactylus salaris. Områder som er godkjente føres opp på liste i vedlegg til vedtak 2010/221/EU.

Merknader
Norge har ingen fristatus for BKD eller OsHV-1 µvar.

Rettsakten medfører at det ikke lenger er nødvendig at levende fisk som sendes til Storbritannia må komme fra et område som har fristatus for sykdommen. Det er ikke behov for endringer i norsk regelverk. Gjeldende norsk regelverk er forskrift 14. oktober 2003 nr. 1239 om dyrehelsemessige vilkår ved omsetning og import av akvakulturdyr og akvakulturprodukter (omsetningsforskriften). Oppdaterte lister må til enhver tid være tilgjengelig på Mattilsynets hjemmesider i tilknytning til omsetningsforskriften. Rettsakten har betydning for hvilke områder stillehavsøsters kan omsettes til og fra, men medfører ikke behov for endring i norsk regelverk. Gjeldende norsk regelverk er forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr. Norge har ikke godkjente nasjonale tiltak for OsHV-1 µvar. Rettsakten berører ikke norske interesser direkte, men er av mer prinsipiell interesse siden det er første gangen som EU regulerer en "emerging disease" etter at direktiv 2006/88/EF ble fastsatt.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten anses å være ukontroversiell. Den er derfor ikke sendt til bransjen for informasjon og uttalelse.

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EFTA/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.07.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 91-93
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.02.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
31.03.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
31.03.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
31.03.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0403
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro