Nasjonale programmer for bekjempelse av salmonella hos kalkuner

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/771/EF av 20. oktober 2009 om godkjenning av nasjonale programmer for overvåkning av Salmonella hos kalkun

Commission Decision 2009/771/EC of 20 October 2009 approving certain national programmes for the control of salmonella in turkeys

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 24.11.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.1.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner de nasjonale kontrollprogrammer for bekjempelse av salmonella hos kalkun, som de medlemsstater som er listet opp i rettsaktens vedlegg, har lagt frem for Kommisjonen. Kommisjonen godkjenner de nasjonale kontrollprogrammene etter forordning (EF) nr. 2160/2003 (zoonoseforordningen) artikkel 6.

Det følger av zoonoseforordningen artikkel 5 at medlemsstatene skal opprette nasjonale kontrollprogrammer for hver zoonose og hvert zoonotisk smittestoff oppført i zoonoseforordningens vedlegg I når Kommisjonen har fastsatt mål for reduksjonen av respektive zoonose eller zoonotisk smittestoff i henhold til zoonoseforordningen artikkel 4. Forordning (EF) nr. 584/2008 av 20. juni 2008 fastsetter et slikt felles mål for salmonella hos kalkun. Målsettingen gjelder serotyper av vesentlig betydning for folkehelsen (S. Enteritidis, S. Typhimurium,).

Rettsakten bekrefter at godkjenning foreligger for de medlemsstatene som er listet opp i rettsaktens vedlegg.

Merknader
Rettsakten medfører krav om etablering og godkjenning av nasjonalt kontrollprogram også for Norge. Norsk salmonellakontrollprogram for kalkun må oversendes ESA i henhold til de prosedyrer som er beskrevet i zoonoseforordningens artikkel 6 for godkjenning.

Rettsakten medfører ikke behov for endring av norsk regelverk, da det norske regelverket ikke inkluderer lister over land som har godkjente kontrollprogrammer.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepatementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Rettsakten er klarert etter skriflig prosedyre.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
20.10.2009
Anvendelsesdato i EU
10.11.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 49, 27.8.2015, p. 167-168
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.11.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.11.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.11.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
11.11.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0771
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro