Næringsmiddelhygieneforordningen: endringsbestemmelser om matsikkerhet, allergi og matavfall

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonsforordning om endring av vedleggene til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 852/2004 om næringsmiddelhygiene med hensyn til håndtering av matallergener, omfordeling av mat og matsikkerhetskultur

(In preparation) Commission Regulation amending the Annexes to Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council on the hygiene of foodstuffs as regards food allergen management, redistribution of food and food safety culture

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning lagt ut på høring av Kommisjonen 9.7.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ 9.7.2020 )

Om dette initiativ

Cross-contamination and food allergies have become a matter for increasing concern in the EU and worldwide.

By revising Regulation (EC) No 852/2004 on food hygiene, this initiative aims to:

Krydskontaminering og fødevareallergi er blevet et voksende problem i EU og resten af verden.

Ved at revidere forordning (EF) nr. 852/2004 om fødevarehygiejne skal den nye forordning:

• forbedre fødevaresikkerheden i EU ved at bringe EU's standarder i overensstemmelse med de nye internationale standarder (WHO's Codex-system)

• sikre, at der træffes passende fødevaresikkerhedsforanstaltninger, når der doneres mad til velgørende formål

• reducere madspild som led i den europæiske grønne pagt.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode

09 juli 2020 - 06 august 2020

Lenker (tilgjengelig på Kommisjonens initiativside)

• Udkast til forordning - Ares(2020)3623256 (engelsk)

• Bilag - Ares(2020)3623256 (engelsk)

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
09.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet