Motorkjøretøyers gjenbrukelighet

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/64/EF av 26. oktober 2005 om typegodkjenning av motorvogner med hensyn til mulighet for ombruk, resirkulering og gjenvinning, og om endring av rådsdirektiv 70/156/EØF

Directive 2005/64/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the type-approval of motor vehicles with regard to their reusability, recyclability and recoverability and amending Council Directive 70/156/EEC

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 9.4.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.4.2010)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2005/64/EF endrer typegodkjenningsdirektivet 70/156/EØF og innfører krav til motorkjøretøyers gjenbrukbarhet, gjenvinnelighet og nyttigjørelsesmuligheter.

Direktivet er en oppfølging av direktiv 2000/53/EF, om kasserte kjøretøy. Direktiv 2005/64/EF angir krav om at nye typegodkjente kjøretøy i klasse M1 og N1 skal fremstilles slik at det er mulig å gjenbruke og/eller gjenvinne minst 85 masseprosent pr kjøretøy. Videre skal det være mulig å gjenbruke og/eller nyttiggjøre 95 masseprosent pr kjøretøy. Direktivet angir hvordan fabrikantene skal beregne og oppgi at kjøretøyene oppfyller kravene.

Medlemslandene kan ikke nekte å utstede typegodkjenning til kjøretøy som oppfyller kravene i direktivet etter 15. desember 2006. Medlemslandene kan ikke utstede typegodkjenning til kjøretøy som ikke oppfyller kravene i direktivet etter 15. desember 2008. Fra 15. juli 2010 skal medlemslandene anse typegodkjenningsattester som følger nye kjøretøy som ugyldige, dersom kravene i direktivet ikke er oppfylt.

Medlemslandene skal senest 15. desember 2006 vedta og offentliggjøre de nødvendige regelverksendringer for å etterkomme direktivet.

Vurdering

Norske interesser
Vi har ikke produksjon av kjøretøy som omfattes av direktivet i Norge, og det antas derfor ikke at direktivet ikke vil få konsekvenser for norske interesser.

Forhandlingssituasjonen
Direktivet har ikke vært tatt opp på de møter i MVEG (miljø) som Vegdirektoratet har tatt del i og Vegdirektoratet har heller ikke hatt kjennskap til direktivet på annen måte. Vegdirektoratet har derfor tidligere ikke kunnet uttale seg om direktivet. Direktivet er imidlertid problemfritt for oss siden vi ikke har noen bilproduskjon her i landet.

Konklusjon
Direktivet er relevant og akseptabelt.

Status
Direktiv 2005/64/EF er implementert i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) § 50-1.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.10.2005
Gjennomføringsfrist i EU
15.12.2006
Anvendelsesdato i EU
15.12.2006

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 39, 16.7.2009, p. 43-60
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.07.2006
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.07.2006
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.12.2006

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32005L0064
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro