Minstetilbudet av leide samband

Tittel

Kommisjonsvedtak 2003/548/EF av 24. juli 2004 om minstetilbudet av leide samband med harmoniserte spesifikasjoner og tilhørende standarder omhandlet i artikkel 18 i direktivet om leveringspliktige tjenester

Commission Decision 2003/548/EC of 24 July 2003 on the minimum set of leased lines with harmonised characteristics and associated standards referred to in Article 18 of the Universal Service Directive

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Samferdselsdepartementets bakgrunnsnotat - 2004)

Sammendrag av innhold
Beslutningen inneholder en liste med oversikt over typer overføringskapasitet som skal være tilgjengelig i det enkelte land. Plikten til å levere legges iht. europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/22/EF om leveringspliktige tjenester og brukerrettigheter i forbindelse med elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester (direktivet om leveringspliktige tjenester, jf. EØS-komiteens beslutning nr. 11/2004 av 6. februar 2004), på tilbyder med sterk markedsstilling for de nærmere angitte typer overføringskapasitet. Beslutningen refererer i oversikten til aktuelle ETSI- standarder (European Telecommunications Standardisation Institute) for grensesnitt.

Merknader
Bestemmelsene i beslutningen er i tråd med norske interesser. Formålet og innholdet er hovedsakelig en videreføring av eksisterende regulering av gjeldende forpliktelser til å tilby overføringskapasitet. Gjennomføring av direktiv 2002/22/EF vil kreve at tilsvarende forpliktelse opprettholdes i den nye reguleringen av teleområdet. Beslutningen vil bli inkludert i den nye forskriften om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste. Beslutningen vil ikke medføre nye økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for kommunikasjoner, der Samferdselsdepartementet, Kultur- og kirkedepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Utenriksdepartementet, Finansdepartementet, Justisdepartementet og Post- og teletilsynet deltar. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabelt.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
24.07.2003
Anvendelsesdato i EU
18.08.2003

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 23.11.2006, p. 46-48
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.07.2004
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.07.2008
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.07.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32003D0548
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro