Minstestandarder for vern av svin

Tittel

Rådsdirektiv 2008/120/EF av 18. desember 2008 om minstekrav for beskyttelse (dyrevelferd) av svin (kodifisert utgave)

Council Directive 2008/120/EC of 18 December 2008 laying down minimum standards for the protection of pigs (Codified version)

Siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.6.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.7.2012)

Sammendrag av innhold
Rådsdirektiv 91/630/EEC om minstestandarder for beskyttelse av svin har blitt endret flere ganger. For å gjøre det lettere å orientere seg i dette regelverket, er det produsert en ny rettsakt, som i praksis er en konsolidert tekst av tidligere rettsakter på området.

Merknader
Norge har allerede implementert gjeldende regelverk på området. Dette direktivet får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
18.12.2008
Anvendelsesdato i EU
10.03.2009
Siste saker i EU-domstolen

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 25, 30.4.2015, p. 5-13
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
18.02.2003
Anvendes fra i Norge
18.02.2003

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008L0120
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro