Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Tunisia

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2011/259/EU av 27. april 2011 om godkjenning av Tunisia med hensyn til utdanning, undervisning, opplæring og attestering av sjøfolk med hensyn på godkjenning av kvalifikasjonsbeviser

Commission Decision 2011/259/EU of 27 April 2011 on the recognition of Tunisia as regards education, training and certification of seafarers for the recognition of certificates of competency

Siste nytt

EØS-komitevedtak 15.6.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Medlemsstaterne kan beslutte at godkende søfarendes kvalifikationsbeviser, der er udstedt af et tredjeland, hvis Kommissionen har anerkendt det pågældende tredjeland som værende i stand til at opfylde kravene i den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold af 1978, som revideret (STCW-konventionen).

(2) Kommissionen har, efter at de franske myndigheder har anmodet herom, undersøgt de maritime uddannelses-, undervisnings- og attesteringsordninger i Tunesien for at kunne fastslå, om dette land opfylder kravene i STCW-konventionen, og om der er truffet passende forholdsregler til at forebygge svig omkring beviser. Vurderingen blev foretaget på grundlag af det informationskontrolbesøg, som eksperter fra Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed aflagde i april 2007.

(3) Kommissionen har forelagt medlemsstaterne en rapport om resultaterne af vurderingen.

(4) Kommissionen har efterfølgende ved brev af 28. januar 2009 opfordret de tunesiske myndigheder til at forelægge dokumentation for, at de mangler, som blev fundet under vurderingen, er afhjulpet på passende vis.

(5) De tunesiske myndigheder fremlagde ved brev af 25. november 2009 de ønskede oplysninger og den ønskede dokumentation med hensyn til gennemførelsen af passende og tilstrækkelige korrigerende foranstaltninger til at afhjælpe alle de mangler, der blev konstateret under vurderingen.

(6) Resultatet af vurderingen af overholdelsen og vurderingen af de oplysninger, som de tunesiske myndigheder har fremsendt, viser, at Tunesien opfylder de relevante krav i STCW-konventionen, og at landet har truffet passende forholdsregler til at forebygge svig vedrørende beviser, og at EU bør anerkende disse forhold.

(7) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
27.04.2011
Anvendelsesdato i EU
19.05.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 54, 29.9.2016, p. 938-938
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
15.06.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.06.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.06.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0259
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro