Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Azerbadjan

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2011/517/EU av 25. august 2011 om anerkjennesle av Aserbajdsjan med hensyn til opplæring og sertifisering av sjøfolk

Commission Implementing Decision 2011/517/EU of 25 August 2011 on the recognition of Azerbaijan pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for the training and certification of seafarers

Siste nytt

EØS-komitevedtak 15.6.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.12.2011)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har ved beslutning 2011/517 av 25. august 2011 vedtatt å anerkjenne Aserbajdsjan med hensyn til opplæring og sertifisering av sjøfolk etter direktiv 2008/106/EF om minimumskrav til sjøfolks kvalifikasjoner.

Etter direktiv 2008/106/EF må medlemsstater som ønsker å anerkjenne sjøfolks sertifikater utstedt av tredjestater meddele dette til Kommisjonen som i tillegg til å undersøke om vedkommende stat er part i den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (STCW) også vurderer om kravene i den konvensjonen blir overholdt.

Etter anmodning fra Belgia har Kommisjonen vurdert Asebajdsjanske myndigheters praksis og funnet å kunne anerkjenne Aserbajdsjan slik at sertifikater utstedt av den staten kan anerkjennes av medlemsstatene. Kommisjonen anser at Aserbadsjan overholder konvensjonens krav, herunder tilfredsstillende tiltak for å unngå forfalskning.

Kommisjonen har drøftet saken med ekspertgruppen COSS (Committe on safe seas and on the prevention of pollution from ships), og innholdet er i samsvar med gruppens oppfatning. Norge er representert i ekspertgruppen med representanter fra Sjøfartsdirektoratet og NHD. Det følger av direktiv 2008/106/EF at stater som blir godtatt for anerkjennelse av sertifikater skal gjennomgå en ny vurdering av Kommisjonen jevnlig, minst hvert femte år.

Vurdering
Kommisjonen har foretatt en vurdering av Aserbajdsjans etterlevelse av STCW og har kommet fram til at staten overholder kravene. Kommisjonens beslutning er nødvendig for at medlemsstatene skal kunne anerkjenne sertifikater utstedt fra en tredjestat, men beslutningen innebærer ikke at medlemstatene må anerkjenne slike sertifikater. Norge kan altså velge å ikke anerkjenne sertifikater utstedt av tredjestater selv om de er godkjent på EU-nivå.

Kommisjonens beslutninger mht anerkjennelse av tredjestater kunngjøres i Official Journal C-serien.

Konklusjon:
Beslutningen anses EØS relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.08.2011
Anvendelsesdato i EU
15.09.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 54, 29.9.2016, p. 940-941
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.04.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
15.06.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.06.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.06.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0517
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro