Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Algerie

Tittel

Kommisjonsvedtak 2010/363/EU av 28. juni 2010 om godkjenning av Algerie hva angår ordningene for utdanning, opplæring og attestering av sjøfolk med hensyn på godkjenning av kvalifikasjonsbeviser

Commission Decision 2010/363/EU of 28 June 2010 on the recognition of Algeria as regards education, training and certification of seafarers for the recognition of certificates of competency

Siste nytt

EØS-komitevedtak 15.6.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Medlemsstaterne kan beslutte at godkende søfarendes kvalifikationsbeviser, der er udstedt af et tredjeland, hvis Kommissionen har anerkendt det pågældende tredjeland som værende i stand til at opfylde kravene i den internationale konvention om uddannelse af søfarende, om sønæring og om vagthold af 1978, som revideret (STCW-konventionen).

(2) Kommissionen har, efter at de cypriotiske myndigheder har anmodet herom, undersøgt de maritime uddannelses-, undervisnings- og attesteringsordninger i Algeriet for at kunne fastslå, om dette land opfylder kravene i STCW-konventionen, og om der er truffet passende forholdsregler til at forebygge svig omkring beviser. Vurderingen blev foretaget på grundlag af det informationskontrolbesøg, som eksperter fra Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed aflagde i september 2006.

(3) I de tilfælde, hvor der under vurderingen af overholdelsen af STCW-konventionen blev påvist svagheder, har de algeriske myndigheder meddelt Kommissionen de ønskede relevante oplysninger og beviser vedrørende gennemførelsen af hensigtsmæssige og tilstrækkelige korrektionsforanstaltninger til at afhjælpe de fleste af disse forhold.

(4) De resterende mangler med hensyn til uddannelse af søfarende og attesteringsprocedurer vedrører navnlig manglende specifikke retsforskrifter for brugen af simulatorer og en udtrykkelig overensstemmelse mellem betegnelsen for algeriske kvalifikationsbeviser og nogle uddannelseskrav i STCW-konventionen og den dertil knyttede kode. De algeriske myndigheder er derfor blevet opfordret til at gennemføre yderligere korrektionsforanstaltninger på dette område. Disse mangler berettiger dog ikke til at sætte spørgsmålstegn ved, om de algeriske ordninger vedrørende uddannelse, undervisning og attestering af søfarende generelt overholder STCW- konventionen.

(5) Resultatet af vurderingen af overholdelsen og vurderingen af de oplysninger, som de algeriske myndigheder har fremsendt, viser, at Algeriet opfylder de relevante krav i STCW-konventionen, og at landet har truffet passende forholdsregler til at forebygge svig vedrørende beviser, og at EU bør anerkende disse forhold.

(6) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Sikkerhed til Søs og Forebyggelse af Forurening fra Skibe.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.06.2010
Anvendelsesdato i EU
30.06.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 54, 29.9.2016, p. 934-934
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
16.06.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.06.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.06.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0363
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro