Minsteinnholdet av et tilsetningsstoff i fôr til slaktegris

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1269/2009 av 21. desember 2009 som endrer forordning (EF) nr. 243/2007 om minsteinnhold av et tilsetningsstoff i fôr til slaktegris

Commission Regulation (EU) No 1269/2009 of 21 December 2009 amending Regulation (EC) No 243/2007 as regards the minimum content of the feed additive in feed for pigs for fattening

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.9.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.7.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler innholdet av enzympreparatet 3-fytase produsert av Aspergillus niger (CBS 101,672) i fôr til slaktegris. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer og er godkjent som tilsetningsstoff i fôr til avvent smågris, slaktegris og slaktekylling. Firmaet BASF SE har fått godkjenningen, og de har søkt om å få endre godkjenningsbetingelsene for stoffet til bruk i slaktegrisfôr. Det er dokumentert at preparatet har ønsket effekt på fordøyelsen av fytinbundet fosfor i fôret, også om innholdet av aktivt stoff reduseres fra 280 FTU til 100 FTU/kg fullfôr til slaktegris. FTU er en måleenhet for enzymaktivitet, som i dette tilfelle angir påvirkningen enzymet har på uorganisk fosfor ved en gitt pH og temperatur. Minste innhold for aktivt stoff av enzympreparatet vil være 100 FTU/kg fullfôr til slaktegris. Det er ingen endringer i minstemengde for innhold av enzympreparatet i fôrblandinger til andre husdyr.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for matvarekjeden og dyrhelse. Det er ikke foretatt andre endringer i godkjenningen av 3-fytasen.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II og sendes på høring sammen med andre rettsakter på tilsetningsstoffområdet. Høringsfristen er 6 uker.

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynet, da preparatet allerde er i bruk i Norge. Fôrindustrien kan reduserer tilsetningen av enzympreparatet i fôrblandinger til slaktegris, men dette utgjør en så liten del av innholdet at endringen ikke får økonomiske konsekvenser. Likevel er det ressurssparende ikke å tilsette mer enzymer i fôret enn nødvendig for å oppnå ønsket effekt på utnyttelsen av fosforet. Dette er også en fordel for grisene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.12.2009
Anvendelsesdato i EU
11.01.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 36, 25.6.2015, p. 9-9
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
02.07.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.07.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.07.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.09.2010
Anvendes fra i Norge
20.09.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R1269
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro