Miljøvirkningsdirektivet: revisjon

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/52/EU av 16. april 2014 om endring av direktiv 2011/92/EF om vurdering av visse offentlige og private prosjekters miljøvirkninger

Directive 2014/52/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Directive 2011/92/EU on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment

Siste nytt

Høring om endringer i det norske regelverket for konsekvensutredninger igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 29.9.2016

Det reviderte miljøvirkningsdirektivet innebærer krav om endringer i nasjonalt regelverk knyttet til sanksjoner. Ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementet krever dette endringer i både forskrift og plan- og bygningsloven. Videre mener KMD det er behov for å forenkle dagens regelverk når det gjelder hvilke planer som omfattes av bestemmelsene om konsekvensutredninger. Departementets endringsforslag er sendt på høring med frist til 2. desember.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.12.2014)

Direktiv 2014/52/EU om endring av Direktiv 2011/92/EU om vurdering av visse offentlige og private prosjekters miljøvirkninger.

Sammendrag av innhold
Direktiv 2011/92/EU (det såkalte EIA-direktivet) er innlemmet i EØS-avtalens Vedlegg XX, pkt. 1a, og implementert i regelverk innenfor ansvarsområdet til Klima- og miljødepartementet (kapittel 14 i plan- og bygningsloven), Kommunal- og moderniseringsdepartementet (planbestemmelsen i plan- og bygningsloven) og Olje- og energidepartementet (petroleumsloven, havenergiloven og kontinetalsokkelloven).

De viktigste nye elementene i endringsdirektiv 2014/52/EU er: økte krav til informasjon fra forslagsstiller som grunnlag for ansvarlig myndighets screening av vedlegg II-tiltak (artikkel 4 ny nr 4 og 5 og nytt vedlegg II.A.), tidsfrist for ansvarlig myndighets vurdering av om et vedlegg II-tiltak skal konsekvensutredes (artikkel 4 nr. 6), bestemmelser for å sikre kvaliteten på konsekvensutredningene (artikkel 5 ny nr. 3), bestemmelser om samordnet behandling av saker der det oppstår utredningskrav etter også andre EU-rettsakter (artikkel 2 nr 3), bestemmelse om objektivitet og adskillelse mellom uforenlige funksjoner (artikkel 9, ny 9a) og en bestemmelse om nasjonal fastsetting av regler om sanksjoner knyttet til manglende overholdelse av direktivets bestemmelser (artikkel 10 ny 10a). Det er også tatt inn noen nye temaer og gitt noen presiseringer om hva konsekvensutredningen skal omfatte (som klimaendringer og sårbarhet i forhold til større ulykker eller katastrofer).

Merknader
Direktivet er hjemlet i TFEU Art. 192 (1).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten ble lagt frem for spesialutvalget for miljøsaker den 24. september 2014 hvor Landbruks- og matdepartementet, Olje- og energidepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Rettsakten ble deretter klarert skriftlig i spesialutvalget i oktober 2014.

Vurdering
Direktiv 2014/52/EU er vurdert som relevant og akseptabelt.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13.

Status
Direktivet ble vedtatt 16. april 2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.10.2012
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.04.2014
Gjennomføringsfrist i EU
16.05.2017
Anvendelsesdato i EU
16.05.2017
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.03.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2015
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island og Liechtenstein (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.05.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
29.06.2016
Høringsfrist
02.12.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014L0052
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro