Miljøvennlig design av enkle, numeriske dekodere

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 107/2009 av 4. februar 2009 om gjennomføring av Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF angående krav til miljøvennlig design av digitale dekodere

Commission Regulation (EC) No 107/2009 of 4 February 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for simple set-top boxes

Siste nytt

Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 27.11.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.5.2013)

Sammendrag av innhold
Enkle digitale dekodere (simple set top boxes) har til oppgave å konvertere digitale kringkastingssignaler till analoge signaler for analoge TV-er og radioer.

Eus medlemsland er enige om at de innen 2015 skal ha gått over fra analoge til digitale sendinger. Undersøkelser viser at i årene fremover mot 2015 vil antall installerte enkle dekodere øke fra 28 millioner i 2008 til 56 millioner i 2014, og at det årlige elforbruket vil stige fra 6 TWh i 2010 til 14 TWh i 2014. Elforbruket kan reduseres kostnadseffektivt ved innføring av krav til energieffektivitet. Sammenlignet med en referansebane uten nye tiltak, anslås det at man i 2014 kan oppnå en årlig energibesparelse på 9 TWh.

Tidsplan og krav til energieffektivitet

25. februar 2010

Krav til effektbehov i standby Krav til effektbehov i på-tilstand Tilleggskrav Tilleggskrav
Enkle digitale dekodere* ≤ 1,00 W ≤ 5,00 W Krav om innebygget standby Krav om automatisk slukkefunksjon
Tillegg for displayfunksjon i standbytilstand ≤ 1,00 W
Tillegg for omkoding av HD-signaler ≤ 3,00 W

* Enkle digitale dekodere med integrert harddisk og/eller ekstra tuner er unntatt fra kravene

25. februar 2012

Krav til effektbehov i standby Krav til effektbehov i på-tilstand
Enkle digitale dekodere ≤ 0,50 W ≤ 5,00 W
Tillegg for displayfunksjon i standbytilstand ≤ 0,50 W
Tillegg for harddisk ≤ 6,0 W
Tillegg for ekstra tuner ≤ 1,0 W
Tillegg for omkoding av HD-signaler ≤ 1,0 W

Forordningen om fastsettelse av øko-designkrav til enkle digitale dekodere er fastsatt med hjemmel i det overordnede rammedirektivet, Øko-designdirektivet (2005/32/EC). Forordningen trådte i kraft 25. februar 2009.

EU har målsetting om å redusere Europas energibruk med 20 prosent innen 2020. Energikrav til produkter er ett av flere virkemidler som blir benyttet i denne sammenheng. Bakgrunnen for EUs mål er miljøhensyn, konkurranseevne og forsyningssikkerhet. Øko-designdirektivet er et rammedirektiv som innfører et system for å sette minstekrav til energibruk og energimerking av ulike apparater og produkter. Konkrete krav innføres ved implementering av forordninger for hvert enkelt produkt. Ordningen er i utgangspunktet teknologinøytral, men vil medføre at visse teknologier som ikke når de nye kravene, fases ut. Produkter som allerede er på markedet når en forordning trer i kraft vil ikke falle inn under disse kravene.

Øko-designdirektivet (Framework directive on Eco-design of Energy using Products (2005/35/EC)) er en del av EØS-avtalen og ble forankret i norsk lov i juli 2008. Rammedirektivet er forankret i Produktkontrollovens § 4a.

Merknader

Et revidert øko-designdirektiv (direktiv 2009/125/EF) trådte i kraft 20. november 2009. Hovedendringen i den reviderte versjonen er at anvendelsesområdet utvides til å omfatte energirelaterte produkter. Det omarbeidede rammedirektivet er også gjenstand for EØS-behandling.

Status
Forordningen ble vedtatt i komitologiprosedyre. Kommisjonen har gjennom ekstern hjelp latt utarbeide en forberedende studie og en konsekvensanalyse. Forslag til forordning med konkrete øko-designkrav har deretter blitt utarbeidet av Kommisjonen. Forslag til forordning har blitt diskutert med medlemsland, bransje- og interesseorganisasjoner i et konsultasjonsforum den 22. februar 2008.

Forordningen ble behandlet i den regulatoriske komite for øko-design og energimerking av energibrukende produkter (EELEP) den 26. sept 2008. Forordningen ble deretter oversendt til Europaparlamentet for gjennomgang og godkjenning. Kommisjonsforordningen ble endelig formelt vedtatt og publisert den 5. februar 2009 og den trådte i kraft 25. februar 2009.

Forordningen er merket som EØS-relevant. Forordningen er gjenstand for EØS-behandling og Norge har oversendt standardskjema til EFTA. Det foreligger utkast til EØS-vedtak og en forventer et EØS-vedtak våren 2010.

Status
Forordningen ble vedtatt i komitologiprosedyre. Kommisjonen har gjennom ekstern hjelp latt utarbeide en forberedende studie og en konsekvensanalyse. Forslag til forordning med konkrete øko-designkrav har deretter blitt utarbeidet av Kommisjonen. Forslag til forordning har blitt diskutert med medlemsland, bransje- og interesseorganisasjoner i et konsultasjonsforum den 22. februar 2008.

Forordningen ble behandlet i den regulatoriske komite for øko-design og energimerking av energibrukende produkter (EELEP) den 26. sept 2008. Forordningen ble deretter oversendt til Europaparlamentet for gjennomgang og godkjenning. Kommisjonsforordningen ble endelig formelt vedtatt og publisert den 5. februar 2009 og den trådte i kraft 25. februar 2009.

Forordningen er merket som EØS-relevant. Forordningen er gjenstand for EØS-behandling og Norge har oversendt standardskjema til EFTA. Det foreligger utkast til EØS-vedtak og en forventer et EØS-vedtak våren 2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
04.02.2009
Anvendelsesdato i EU
25.02.2010
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 53, 10.09.2015, p. 9-15
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
11.02.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.02.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.02.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.02.2011
Anvendes fra i Norge
01.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0107
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro