Miljøovervåkning og kontroll av utslipp fra titandioksidindustrien

Tittel

Rådsdirektiv 82/883/EØF av 3. desember 1982 om nærmere regler for overvåkning og kontroll av miljøer som berøres av utslipp fra titandioksidindustrien

Council Directive 82/883/EEC of 3 December 1982 on procedures for the surveillance and monitoring of environments concerned by waste from the titanium dioxide industry

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra direktivets innledning, norsk utgave)

Uansett hvordan og i hvilken grad avfall fra titandioksidindustrien er behandlet, må utslipp, dumping, lagring, deponering og innpumping av slikt avfall følges opp med overvåkning og kontroll av de berørte miljøer med hensyn til fysiske, kjemiske, biologiske og økologiske aspekter.

For å sikre at disse miljøenes kvalitet kontrolleres, bør det tas prøver med en minste hyppighet for å måle de parametre som er spesifisert i vedleggene. Antall prøver kan reduseres ut fra de oppnådde resultatene. For å sikre at kontrollen er effektiv, bør det om mulig også tas prøver i et område som antas å være uberørt av de aktuelle utslipp.

Når det gjelder analysene utført av medlemsstatene, er det nødvendig å fastsette felles referansemetoder for måling for å bestemme parameterverdiene som definerer de berørte miljøenes fysiske, kjemiske, biologiske og økologiske egenskaper.

For å overvåke og kontrollere de berørte miljøene kan medlemsstatene til enhver tid fastsette andre parametre i tillegg til dem som er fastsatt i dette direktiv.

Det er nødvendig å presisere hvilke opplysninger medlemsstatene skal oversende Kommisjonen om de nærmere reglene for overvåkning og kontroll. Etter å ha fått medlemsstatenes samtykke, skal Kommisjonen offentliggjøre en sammenfattende rapport om disse opplysningene.

Under visse naturbestemte omstendigheter kan overvåkningen og kontrollen vise seg vanskelige å gjennomføre. Det må derfor fastsettes en mulighet til å fravike dette direktiv i visse tilfeller.

Den tekniske og vitenskapelige utvikling kan gjøre det nødvendig med hurtig tilpasning av enkelte bestemmelser i vedleggene. For å lette iverksettelsen av de tiltak som er nødvendige for dette formål, bør det fastsettes en fremgangsmåte for å innføre et nært samarbeid mellom medlemsstatene og Kommisjonen i en komité for tilpasning til den tekniske og vitenskapelige utvikling.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
03.12.1982
Gjennomføringsfrist i EU
10.12.1984
Anvendelsesdato i EU
10.12.1984

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.1994

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet