Midlertidige beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/417/EU av 27. juni 2014 om visse midlertidige beskyttelsestiltak overfor afrikansk svinepest i Litauen

Commission Implementing Decision of 27 June 2014 concerning certain interim protective measures relating to African swine fever in Latvia

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 01.07.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.8.2014)

Sammendrag av innhold
Afrikansk svinepest er en virussykdom hos griser, både tamme og viltlevende. Sykdommen kan spres mellom medlemsland ved handel med levende gris og produkter ifra gris. Rådsdirektiv 2002/60/EF setter minimumskrav innad i unionen for kontroll av sykdommen. Latvia har informert kommisjonen om funn av afrikansk svinepestvirus på to villsvinkadaver. I henhold til art 15 i rådsdirektiv 2002/60/EF har Latvia etablert soner hvor tiltakene som beskrives i art 10 og 11 gjennomføres.

For å unngå handelshindringer vil Kommisjonen at Latvia og medlemslandene i fellesskap kommer fram til en liste over infiserte områder og hvor lenge slik regionalisering skal vare. Rettsakten lister opp de områder som skal omfattes. Listeføringen er gyldig til 31. juli 2014. Videre påpekes det at vedtaket kun retter seg mot Latvia.

Merknader

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten retter seg kun mot Latvia og medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører ingen endring av norsk rett.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
27.06.2014
Anvendelsesdato i EU
20.07.2014
Opphører å gjelde
31.07.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet