Midlertidig utprøving av feltinspeksjon av frø under offentlig tilsyn

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/340/EU av 25. juni 2012 om organisering av et midlertidig eksperiment i henhold til rådsdirektivene 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF and 2002/57/EF hva angår feltinspeksjon under offentlig tilsyn for basisfrø og avlet frø av generasjoner forut for basisfrø

Commission Implementing Decision 2012/340/EU of 25 June 2012 on the organisation of a temporary experiment under Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 2002/54/EC, 2002/55/EC and 2002/57/EC as regards field inspection under official supervision for basic seed and bred seed of generations prior to basic seed

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 9.7.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.6.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler gjennomføringen av et tidsbegrenset forsøk i perioden 2013 til 2017, der det gis mulighet til å bruke autoriserte vekstkontrollører til å utføre vekstkontroll av basisfrøarealer og generasjoner før basis. Et vilkår for å kunne sertifisere såvare er at det er utført offentlig vekstkontroll. Denne kontrollen gjøres i dag av kompetent myndighet. I forsøket gis det mulighet til å bruke autoriserte kontrollører til å gjøre en slik kontroll. Kompentent myndighet i landene som deltar i forsøket, er ansvarlig for at vekstkontrollørene har de nødvendige tekniske kvalifikasjonene og at de ikke har noen privat fortjeneste knyttet til kontrollen. Kompetent myndighet er også ansvarlig for å autorisere kontrollørene og føre tilsyn med kontrollørenes kontroll. Den skal dessuten utføre tilsyn ved å etterkontrollere 20 % av grønnsaksarealene og 5 % av arealene for øvrige vekster.

Alle land kan delta i forsøket. Land som deltar skal gi melding til Kommisjonen og andre medlemsland om de arter, kategorier og regioner som omfattes av forsøket. Senest 31. mars hvert år skal landene rapportere til Kommisjonen og øvrige medlemsland, om resultatene av forsøket.

Merknader
Rettsakten er hjemlet i rådsdirektivene 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF.

Rettslige konsekvenser
Aktuelt norsk regelverk er forskrift av 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer. Siden rettsakten dreier seg om et midlertidig forsøk, krever den ingen forskriftsendring, men Mattilsynet må informere aktuelle såvarevirksomheter om mulighetene som forsøket åpner for.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Mattilsynet som kompetent myndighet for sertifisering av såvarer i Norge, benytter seg i dag av tilsvarende mulighet til å gjennomføre vekstkontrollen av såvare i klasse sertifisert som rettsakten nå åpner for at det kan gjøres forsøk med for klassene basis og generasjonene før basis. Mattilsynet holder kurs, gjennomfører eksamen, autoriserer vekstkontrollører og Mattilsynets distrikskontor fører tilsyn med de autoriserte vekstkontrollørenes vekstkontroll. Arealene av klasse prebasis- og basis kontrolleres i dag av Mattilsynets disktriktskontor eller Seksjon godkjenning ved Regionkontoret i Oslo, Akershus og Østfold. En deltakelse i prosjektet vil gjøre Mattilsynets administrasjon av vekstkontrollen enklere enn den er i dag fordi alle klassene av såvare (prebasis, basis og sertfisert) kan behandles likt. Mattilsynets distriktskontor vil få et mindre areal å kontrollere.

Såvarevirksomhetene vil bli ansvarlig for å utføre vekstkonroll på et noe større areal enn i dag. I praksis vil det imidlertid utgjøre lite rent ressursmessig da virksomhetene allerede i dag kontrollerer de samme arealene ut ifra egen interesse.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Det er interesse for ordningen både i Mattilsynet og i virksomhetene. Norge vil høyst sannsynlig delta i forsøket.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.06.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 6, 26.1.2017, p. 35-37
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.11.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
01.02.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.02.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.02.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.07.2013
Anvendes fra i Norge
04.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012D0340
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro