Midlertidig utprøving av feltinspeksjon av frø under offentlig tilsyn

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1106 av 24. juli 2020 om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk i henhold til rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF og 2002/57/EF med hensyn til antallet offisielle kontroller for feltinspeksjoner under offentlig tilsyn av basisfrø, foredlet frø fra generasjonene før basisfrø og sertifiserte frø

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1106 of 24 July 2020 on the organisation of a temporary experiment under Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 2002/54/EC and 2002/57/EC as regards the official checking rate for field inspection under official supervision for basic seed, bred seed of generations prior to basic seed and certified seed

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Certificeret frø fra foderplanter, korn, sukkerroer og olie- og spindplanter er i henhold til henholdsvis direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF og 2002/57/EF underlagt besigtigelse under officielt tilsyn. En andel på mindst 5 % af afgrøden fra disse frø (i det følgende benævnt: »en fast minimumssats på 5 %«) er underlagt officiel kontrol på stedet.

(2) Basisfrø og forædlet frø af generationer forud for basisfrøet er certificeret, hvis alle afgrøder af disse frø (i det følgende benævnt: »en fast sats på 100 %«) er blevet underkastet officielle besigtigelser, der opfylder betingelserne i direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF og 2002/57/EF.

(3) I et nyligt tidsbegrænset forsøg, der blev gennemført på grundlag af Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/340/EU (5), blev det påvist, at besigtigelse under officielt tilsyn udført af uddannede og autoriserede inspektører fra frøvirksomheder udgør et forbedret alternativ til officiel besigtigelse, også for basisfrø og forædlet frø af generationer forud for basisfrøet. Den officielle kontrol af den fastsatte andel på 5 % af frøafgrøderne var tilstrækkelig til at påvise, at niveauet af besigtigelser under officielt tilsyn også kan være relevante for basisfrø og forædlet frø af generationer forud for basisfrøet. Det kan dog være muligt at foretage yderligere forbedringer under hensyntagen til frøleverandørernes resultater.

(4) I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 (6) om offentlig kontrol, som fastsætter en harmoniseret EU-ramme for gennemførelse af offentlig kontrol i hele fødevarekæden, skal de kompetente myndigheder regelmæssigt foretage offentlig kontrol af alle operatører på grundlag af en risikovurdering og med passende hyppighed. På grundlag af erfaringerne med anvendelsen af disse regler bør muligheden for officiel kontrol af frøafgrøder på stedet inden for rammerne af det officielle tilsyn, der gennemføres med en hyppighed, der er fastlagt i overensstemmelse med en risikobaseret tilgang, også undersøges i henhold til direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF og 2002/57/EF.

(5) For de kompetente myndigheders vedkommende kan planlægningen af hyppigheden af deres kontroller inden for rammerne af officielle tilsyn og under hensyntagen til visse risikokriterier vedrørende frøleverandørers aktiviteter og tidligere resultater med hensyn til overholdelse udgøre et forbedret alternativ til den faste minimumssats på 5 %, der anvendes for certificeret frø. På baggrund af det seneste midlertidige forsøg bør det også undersøges for basisfrø og forædlet frø af generationer forud for basisfrøet, som kontrolleres officielt med en sats på 100 %.

(6) Medlemsstaternes ansvarlige officielle organer bør tage hensyn til visse risikokriterier vedrørende frøleverandørernes aktiviteter og tidligere resultater med hensyn til overholdelse i forbindelse med planlægningen af hyppigheden af deres officielle kontrol. Der bør fastsættes harmoniserede kriterier til dette formål. Der bør derfor gennemføres et tidsbegrænset forsøg for at vurdere dette alternativ.

(7) Det er nødvendigt at fritage de medlemsstater, der deltager i forsøget, fra forpligtelserne for så vidt angår officielle besigtigelser med en fast sats på 100 % af basisfrø og forædlet frø af generationer forud for basisfrøet og fra kontrol med en fast minimumssats på 5 % af frøafgrøderne for certificeret frø som led i det offentlige tilsyn i henhold til direktiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 2002/54/EF og 2002/57/EF.

(8) De medlemsstater, der deltager i forsøget, bør hvert år aflægge rapport til Kommissionen og medlemsstaterne for at informere de andre medlemsstater og Kommissionen og lette evalueringen af udviklingen og overvågningen af forsøget.

(9) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.07.2020
Anvendelsesdato i EU
01.08.2020
Opphører å gjelde
31.07.2027

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.01.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
19.03.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
20.03.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
20.03.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020D1106
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro