Midlertidig handel med sorter av Avena strigosa Schreb.

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/468/EU av 27. august 2010 om midlertidig handel med visse sorter av Avena strigosa Schreb. som hverken er oppført i den felles sortsliste over landbruksplantearter eller i medlemsstateres nasjonale sortslister

Commission Decision 2010/468/EU of 27 August 2010 providing for the temporary marketing of varieties of Avena strigosa Schreb. not included in the common catalogue of varieties of agricultural plant species or in the national catalogues of varieties of the Member States

Siste nytt

Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 28.8.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.7.2011)

Avena strigosa Schreb. ble i direktiv 2009/74/EF av 26. juni 2009 om endring av direktiv 66/402/EØF om såkorn, omfattet av sistnevnte direktiv og angitt som egen art. Arten egner seg spesielt godt som fangvekst for å redusere jorderosjon og utvasking av nitrogen fra jorda, i tillegg til at den kan være en verdifull bestanddel av frøblandinger til fôr. Fram til nå har markedet hovedsaklig vært dekket av importert vare fra tredjeland. I og med at arten nå er omfattet av direktiv 66/402/EØF, er det bare tillatt å omsette sorter opptatt i EUs felles sortsliste. Hittil er det registrert bare to sorter på sortslista og det er vanskelig å skaffe tilstrekkelig med såvare. Direktiv 2010/468/EU gir i en periode som går fram til 2011, tillatelse til å omsette såkorn av sorter av Avena strigosa Schreb. som ikke står oppført på verken EUs felles sortsliste eller nasjonal sortsliste. I henhold til direktiv 2010/468/EU vil det under visse vilkår være tillatt å omsette maksimalt 4 970 tonn såkorn av arten. Denne mengden er bestemt ut fra innmeldt behov fra Frankrike, Portugal, Spania, Belgia, Tyskland og Italia. Omsetning av slik vare vil bare være tillatt etter søknad. Frankrike skal fungere som koordinerende medlemsstat for å sikre at fordelingen av kvoten blir riktig.

Merknader
Aktuelt regelverk er forskrift 13. september 1999 nr. 1052 om såvarer. Rettsakten medfører ikke behov for endring i regelverket. Rettsakten vil få praktisk betydning for Frankrike, Portugal, Spania, Belgia, Tyskland og Italia. Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge, og den får dermed heller ingen administrative eller økonomiske konsekvenser her i landet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
27.08.2010
Anvendelsesdato i EU
17.09.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 614-615
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.07.2011
Anvendes fra i Norge
11.07.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0468
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro