Midlertidig handel med såkorn av arten Triticum aestivum

Tittel

Kommisjonsvedtak 2011/164/EU av 16. mars 2011 om midlertidig handel med såkorn av arten Triticum aestivum som ikke oppfyller kravene i rådsdirektiv 66/402/EØF

Commission Decision 2011/164/EU of 16 March 2011 providing for the temporary marketing of certain seed of the species Triticum aestivum not satisfying the requirements of Council Directive 66/402/EEC

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 26.8.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.10.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gir mulighet for midlertidig handel med inntil 330 tonn såkorn av vårhvete (Triticum aestivum) som ikke tilfredsstiller kravene satt i punkt 7 i vedlegg I til direktiv 66/402/EØF som gjelder vekstkontroll. Tillatelsen gjelder for spesielle sorter fram til 30. april 2011. I henhold til punkt 7 i vedlegg I i direktiv 66/402/EØF skal det være en offisiell vekstkontroll eller vekstkontroll under offisielt tilsyn i åkeren i løpet av vekstsesongen. I direktiv 66/402/EØF er det også stilt krav til hvordan denne kontrollen skal foregå.

Rettsakten stiller i tillegg til de vanlige merkekravene, krav om at det skal gå fram av merkingen av såvaren at såkornet ikke oppfyller kravene med hensyn til vekstkontroll. En virksomhet som vil omsette slikt såkorn, skal søke om tillatelse. I søknaden skal det gå fram nøyaktig antall kilo søknaden gjelder. Nederland skal fungere som koordinerende medlemsstat og skal sikre at de tillatelser som blir gitt av enkeltland, tilsammen ikke overskrider maksimalt kvantum som skal kunne tillates omsatt i henhold til denne ordningen. Medlemsland som mottar søknader etter denne ordningen, skal straks underrette Nederland om søknaden. Søknader om tillatelser skal imøtekommes med mindre det er tvil om at det kvantumet som er spesifisert faktisk vil bli omsatt, eller den koordinerende medlemsstat ser at tillatelsen vil medføre at totalt tillatt kvantum (330 tonn) vil bli overskredet.

Formålet med rettsakten er å løse et midlertidig problem i Nederland våren 2011 der det er mangel på såvare av vårhvete som tilfredsstiller kravene i direktiv 66/402/EØF i forhold til mangelfull vekstkontroll.

Merknader
Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke gjennomføring i norsk regelverk. Rettsakten får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.03.2011
Anvendelsesdato i EU
06.04.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet