Metoder for analyse av landbruksetanol som brukes til fremstilling av alkoholsterke drikker, viner m.m.

Tittel

Kommisjonsforordning (EØF) nr. 2009/92 av 20. juli 1992 om fastsettelse av fellesskapsmetoder for analyse av landbruksetanol som brukes til fremstilling av alkoholsterke drikker, aromatiserte viner, aromatiserte vinbaserte drikker og aromatiserte cocktails av vinprodukter

Commission Regulation (EEC) No 2009/92 of 20 July 1992 determining Community analysis methods for ethyl alchohol of agricultural origin used in the preparation of spirit drinks, aromatized wines, aromatized wine- based drinks and aromatized wine-product cocktails

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.7.1994

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, norsk utgave)

For at vedkommende myndigheter skal kunne foreta passende kontroller av landbruksetanol som definert i artikkel 1 nr. 3 bokstav h) i forordning (EØF) nr. 1576/89 og omhandlet i artikkel 3 bokstav d) tredje strekpunkt i forordning (EØF) nr. 1601/91, bør det fastsettes fellesskapsmetoder for analyse.

Kjennetegnene for landbruksetanol er fastsatt i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 1576/89 og i vedlegg I til forordning (EØF) nr. 1601/91. Kjennetegnene er identiske med dem som inngår i definisjonen av nøytral alkohol i vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2046/89 av 19. juni 1989 om fastsettelse av alminnelige regler for destillasjon av vin og biprodukter fra vinfremstilling.​ Fellesskapsmetodene for analyse av nøytral alkohol som gjelder i vinsektoren og som er fastsatt i kommisjonsforordning (EØF) nr. 1238/92​ bør derfor også anerkjennes som fellesskapsmetoder for analyse ved anvendelse av forordning (EØF) nr. 1576/89 og (EØF) nr. 1601/91.

For å sikre at resultatene som oppnås ved anvendelse av analysemetodene fastsatt i denne forordning kan sammenlignes, bør kravene til repeterbarhet og reproduserbarhet for resultatene som oppnås ved anvendelse av disse metodene, defineres.

Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelsen fra gjennomføringskomiteen på området alkoholsterke drikker og gjennomføringskomiteen for aromatiserte vinbaserte drikker

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
20.07.1992
Anvendelsesdato i EU
28.07.1992

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
21.03.1994
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.07.1994
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.07.1994

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.07.1994
Anvendes fra i Norge
01.07.1994

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31992R2009
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro