Merking og kontroll av næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1079/2013 av 31. oktober 2013 som fastsetter overgangsordninger i forbindelse med gjennomføringen av europaparlaments- og rådsforordningene (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004

Commission Regulation (EU) No 1079/2013 of 31 October 2013 laying down transitional measures for the application of Regulations (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.05.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.02.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten forlenger overgangsordninger i forbindelse med gjennomføringen av europaparlaments- og rådsforordningene (EF) nr. 853/2004 (animaliehygieneforskriften) og (EF) nr. 854/2004 (animaliekontrollforskriften). Forordningene trådte i kraft i EU 1. januar 2006 og medførte betydelige endringer av de regler og prosedyrer som skal følges av næringsmiddelvirksomhetene og medlemsstatenes kompetente myndigheter. Praktisk gjennomføring av enkelte bestemmelser i disse forordningene, har vært vanskelig. På grunn av dette ble det, først ved forordning (EF) nr. 2076/2005 og deretter ved forordning (EF) nr. 1162/2009, fastsatt overgangsordninger. Overgangsordningene i forordning (EF) nr. 1162/2009, utløper 31. desember 2013. Fordi det fortsatt er konstatert utfordringer på en del områder, er det behov for at enkelte overgangsordninger fastsatt i forordning (EF) nr. 1162/2009 videreføres. Dette gjøres i forordning (EU) nr. 1079/2013.

De delene av forordning (EF) nr. 1162/2009 som videreføres til forordning (EU) nr. 1079/2013 er:

-Unntak fra de generelle krav i forordning (EF) nr. 853/2004 om direkte levering av små mengder kjøtt fra fjørfe og haredyr fra produsent til sluttforbruker eller til lokal detaljist, som leverer dette direkte til sluttforbruker. Det begrenses ikke til ferskt kjøtt.

- Unntak fra visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 853/2004 og 854/2004 om import til Fellesskapet av animalske produkter. Dette gjelder bestemte importvarer der de folkehelsemessige betingelsene for import til Fellesskapet ennå ikke har blitt harmonisert. Behovet for forlenget overgangsperiode vil være tilstede inntil den kommende harmonisering av fellesskapslovgivningen finner sted. Import av slike animalske produkter skal i stedet oppfylle importmedlemsstatenes folkehelsevilkår for import.

- Unntak fra visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 853/2004 om importkrav til driftsansvarlige for næringsmiddelforetak som importerer næringsmidler som inneholder både produkter av vegetabilsk opprinnelse og foredlede produkter av animalsk opprinnelse (unntak for sammensatte produkter, som er en del av forordning (EU) nr. 28/2012). Import av slike produkter skal følge harmoniserte fellesskapsregler, og der dette ikke er mulig, nasjonale regler til medlemsstatene.

De delene av forordning (EF) nr. 1162/2009 som ikke videreføres til forordning (EU) nr. 1079/2013 er:

-Bruken av ikke akkrediterte trikinlaboratorier. Denne delen har blitt til en egen forordning (EU) nr. 702/2013 hva gjelder akkreditering av trikinlaboratorier som utfører offentlige tester for Trichinella.

-Krav til sammensetning og merking av kvernet kjøtt. Da dette handler om kvalitet og ikke hygiene, for kvernet kjøtt, er bestemmelsene om dette flyttet til forordning (EU) nr. 1169/2011 (matinformasjonsforordningen). Denne forordningen er imidlertid ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen. Det må foreligge enighet i EFTA før forordningen blir tatt inn, og vi har ikke nærmere informasjon om når dette kan skje. Da forordning (EF) nr. 1162/2009 ikke gjelder etter 31. desember 2013, er det pr. i dag ikke noe juridisk bindende regelverk om sammensetning og merking av kvernet kjøtt i Norge.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften) og forskrift 22. desember 2008 nr. 1622 om særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum (animaliekontrollforskriften).

Mattilsynet har bedt Helse- og omsorgsdepartementet om unntak fra høring, med hjemmel i forvaltningsloven § 37 og utredningsinstruksen pkt. 5.4 bokstav c, fordi denne endringen gjelder en forlengelse, og flytting, av en overgangsordning. Eventuelt informasjonsbehov hos offentlige myndigheter og næringen angående denne forlengelsen vil enkelt kunne avhjelpes med en mail og nyhetsmelding etter fastsettelsen av den norske endringsforskriften.

Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet, på grunn av at overgangsordningen videreføres.

Rettsakten bidrar til å gjøre regelverket lettere å etterleve, fordi enkelte krav ikke må følges. Rettsakten er nøytral i forhold til å bidra til regelverksforenkling.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet støtter rettsakten fordi den muliggjør en enklere overgang til bruk av forordning (EF) nr. 853/2004 og (EF) nr. 854/2004 fullt ut.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
31.10.2013
Anvendelsesdato i EU
01.01.2014
Opphører å gjelde
31.12.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 7.3.2019, p. 45-47
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.04.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
17.05.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.05.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.05.2014
Anvendes fra i Norge
19.05.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R1079
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro