Merking og innhold av fruktjuice og visse lignende produkter bestemt til konsum

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2009/106/EF av 14. august 2009 som endrer rådsdirektiv 2001/112/EF om fruktjuice og visse lignende produkter bestemt til konsum

Commission Directive 2009/106/EC of 14 August 2009 amending Council Directive 2001/112/EC relating to fruit juices and certain similar products intended for human consumption

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 21.5.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.6.2010)

Sammendrag av innhold
Codex standard for fruit juices and nectars, Codex Stan 247-2005 (Codex Stan 247-2005) fastsetter at juice ved rekonstituering av juicekonsentrat skal merkes med "fruktjuice fra konsentrat". For å oppnå språklig overensstemmelse mellom EUs regelverk og Codex Stan 247-2005 med hensyn til merking ble Rådsdirektiv 2001/112/EF om fruktjuice og visse lignende produkter bestemt til konsum endret ved kommisjonsdirektiv 2009/106/EF på følgende punkter: Artikkel 3, punkt 6 i hoveddirektiv 2001/112/EF endres og rekonstituert fruktjuice og fruktnektar skal merkes "fra konsentrert fruktjuice" eller «delvis fra konsentrert fruktjuice».

Codex Stan 247-2005 og den europeiske bransjeorganisasjonen Association of the Industry of Juices and Nectars (AIJN) har etablert krav til minimum Brix-verdier (tørrstoff i juice bestemmes med refraktometer og oppgis i Brix-verdier) i fruktjuice laget ved rekonstituering av juicekonsentrat. Disse minimumsverdiene (Brix) er oppført i egne lister i Codex Stan 247-2005 og i AIJN code of practice.

I endringsdirektiv 2009/106/EF innfører Kommisjonen lignende kvalitetskrav for fruktjuice fra konsentrat slik at det blir samsvar mellom Codex, AIJN og EU. I Vedlegg I, del 1 (Definisjoner), punkt 1b, andre avsnitt innføres kvalitetskrav om at juice fra konsentrat skal ha samme analytiske egenskaper, (Brix-verdier (her tørrstoff i juice)) som den opprinnelige fruktjuicen hadde før konsentrering. Liste med Brix-verdier for den opprinnelige fruktjuicen er et nytt vedlegg i hoveddirektivet (vedlegg V).

Merknader
Rettsakten krever endringer i forskrift 2. september 2003 nr. 1116 om fruktjuice og lignende produkter.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Merkeendringene har en overgangstid frem til 1. jan 2011, da skal all fruktjuice fra konsentrat bli merket "fra konsentrert fruktjuice". Innføring av minimum Brix-verdier for rekonstituert fruktjuice som standardisering av kvalitetskrav gir næringsmiddelindustrien konkrete verdier i stedet for skjønnsmessige verdier (regulert i Codex og bransjestandard). Endringene medfører liten konsekvens for næringsmiddelindustrien. Mattilsynet vil ut fra kontrolltekniske hensyn lettere kunne sjekke Brix-verdiene i forhold til Brix-verdiene på listen enn ved en skjønnsmessig vurdering. Innføring av Brix-verdier forenkler tilsynet med hensyn til kvalitet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Direktivet er en harmonisering av EUs regelverk med Codex Stan 247-2005 og AIJN code of practice uten at det innebærer realitetsendringer. Mattilsynet kan ikke se at rettsakten vil medføre EØS-rettslige eller andre problemstillinger av betydning.

Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.08.2009
Gjennomføringsfrist i EU
01.01.2011
Anvendelsesdato i EU
01.01.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 25, 30.4.2015, p. 158-160
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.05.2010
Anvendes fra i Norge
12.05.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0106
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro