Merking av vin: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1266/2010 av 22. desember 2010 som endrer direktiv 2007/68/EF fnær det gjelder kravene til merking av vin

Commission Regulation (EU) No 1266/2010 of 22 December 2010 amending Directive 2007/68/EC as regards labelling requirements for wines

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.7.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.5.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder unntak fra vedlegg IIIa til direktiv 2000/13/EF (merkedirektivet) vedrørende plikten til å merke med allergener. Forordning (EU) nr. 1266/2010 forlenger overgangsperioden for unntakene fra plikten til å allergenmerke i direktiv 2007/68/EF, jf direktiv 2005/26/EF, for vin, slik vin er definert i vedlegg XIb til forordning (EF) nr. 1234/2007. Dette innebærer at unntakene for å merke allergener relatert til vin gjelder frem til 30. juni 2012. Produkter satt i omsetning eller merket frem til denne dato, kan dessuten selges inntil lagrene er tømt. Dette er en videre forlengelse av den overgangsperioden som ble satt i forordning (EF) nr. 415/2009.

Forlengelsen av overgangsperioden begrunnes med at det for allergener relatert til vin er oversendt en forespørsel til EFSA om å vurdere det vitenskapelige grunnlaget for disse unntakene, og at virksomhetene i påvente av EFSA's vurdering ikke skal pålegges unødvendige økonomiske byrder relatert til merking.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 21.12.1993 nr. 1385 om merking av næringsmidler (merkeforskriften). I vedlegg IV til denne må det gjøres en endring i datoen i en av fotnotene.

Administrative og økonomiske konsekvenser

Mattilsynet
Rettsaktens bestemmelser krever ikke spesielt tilsyn eller overvåkning, og tilsyn kan inngå i Mattilsynets ordinære tilsyn. Overgangsbestemmelsene innebærer imidlertid at produkter som ikke er merket i henhold til regelverket men er merket eller satt i omsetning før utløpet av overgangsperioden, kan selges inntil lagrene er tømt. Det kan i slike tilfeller være krevende for Mattilsynet å klarlegge om produktene oppfyller dette kriteriet.

Virksomhetene
Tidligere unntak fra plikten til å merke næringsmidler videreføres ved forordning (EU) nr. 1266/2010 for vin. Den innebærer at overgangsperioden forlenges for vin og produkter som ikke er merket i henhold til regelverket etter at overgangsperioden utløper, kan selges inntil lagrene er tømt. Det vil derfor ikke bli en situasjon der varer må trekkes fra markedet og på den måten medføre økonomiske tap.

Forbrukerne
Rettsakten innebærer ingen nye unntak fra plikten til å allergenmerke. Unntakene har vært gjeldende over lengre tid.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgetfant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 22. desember 2010 og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.12.2010
Anvendelsesdato i EU
31.12.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 719-720
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.07.2011
Anvendes fra i Norge
05.07.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R1266
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro