Merking av næringsmidler og næringsmiddelingredienser som er tilsatt fytosteroler: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 718/2013 av 25. juli 2013 om endring av forordning (EF) nr. 608/2004 om merking av næringsmidler eller næringsmiddelingredienser tilsatt fytosteroler, fytosterolestere, fytostanoler og/eller fytostanolestere

Commission Regulation (EU) No 718/2013 of 25 July 2013 amending Regulation (EC) No 608/2004 concerning the labelling of foods and food ingredients with added phytosterols, phytosterol esters, phytostanols and/or phytostanol esters

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 19.12.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.03.2014)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer forordning (EF) nr. 608/2004 om merking av næringsmidler og næringsmiddelingredienser som er tilsatt fytosteroler, fytosterolestere, fytostanoler og/eller fytostanolestere. Stoffene fytosteroler, fytosterolestere, fytostanoler og/eller fytostanolestere (heretter kalt fytosteroler) ansees å bidra til å senke kolesterolnivået i blodet. Disse stoffene kan tilsettes matvarer som dermed blir særlig egnet for personer som ønsker å senke sitt kolesterolnivå. Ved EFSA-vurderingen av disse stoffene i 2002 ble det pekt på at det er behov for særlige forbrukeropplysninger på slike matvarer. Kravene i det generelle merkeregelverket ble ikke ansett å være tilstrekkelige. Disse eksplisitte merkekravene er gitt i forordning (EF) nr. 608/2004 om merking av næringsmidler og næringsmiddelingredienser som er tilsatt fytosteroler, fytosterolestere, fytostanoler og/eller fytostanolestere.

Matvarer som inneholder disse stoffene, skal blant annet merkes med en opplysning om at produktet utelukkende er beregnet for mennesker som vil senke blodkolesterolnivået. Merkingen skal bidra til at produktet brukes av målgruppen og ikke brukes av mennesker som ikke er i målgruppen.I ettertid har det i EU blitt godkjent flere helsepåstander etter forordning (EF) nr. 1924/2006 (påstandsforordningen) som relaterer seg til sammenhengen mellom inntak av næringsmidler som inneholder fytosteroler og senking og opprettholdelse av blodkolesterolnivået. De generelle merkekravene for fytosteroler omtaler bare senking av kolesterolnivået. Noen av helsepåstandene sier noe om å opprettholde kolesterolnivået. Da fremstår disse to merkekravene som motstridende. Da er merkingen ikke informativ og kan være forvirrende for forbrukerne. Ordlyden i de godkjente helsepåstandene, kombinert med ordlyden i det obligatoriske merkekravet i forordning (EF) nr. 608/2004, kan tenkes å villede forbrukerne om effekten som fytosteroler har på blodkolesterolnivået. Derfor er ordlyden i det obligatoriske merkekravet i forordning (EF) nr. 608/2004 endret. Slik skal det sikres samsvar mellom den og ordlyden i de godkjente helsepåstandene, samtidig som ordlyden fortsatt tjener det opprinnelige informasjonsformålet. Produktene skal heretter merkes med en opplysning om at de ikke er beregnet for mennesker som ikke trenger å regulere blodkolesterolnivået sitt.

Forordningen trådte i kraft i EU 17. august 2013. Matvarer som er satt i omsetning og merket innen 15. februar 2014, kan selges inntil lagrene er tomme.

Merknader

Rettslige konsekvenser for Norge:
Rettsakten krever endring i forskrift 21. desember 1993 nr. 1385 om merking mv av næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Virksomhetene
Etter ikrafttredelsen i EU er det gitt en 6 måneders overgangstid for at virksomhetene kan tilpasse seg merkekravets nye ordlyd. Samme overgangsperiode vil gjelde i Norge. Det er svært få matvarer på det norske markedet som tilsettes fytosteroler, slik at endringen angår få produsenter. De det gjelder må endre emballasjen på produktene. Produkter som er satt i omsetning og merket innen 15. februar 2014, kan selges inntil lagrene er tomme.

Forbrukerne
Endring av ordlyden bidrar til at forbrukerne ikke blir villedet.

Mattilsynet
Tilsyn med merking inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordning (EF) nr. 608/2004 er tatt inn i EØS-avtalen, og er gjennomført i norsk rett i forskrift 21. desember 1993 nr. 1385 om merking mv av næringsmidler (merkeforskriften) § 24. Mattilsynet anser at rettsakten som endrer denne forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er fastsatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.07.2013
Anvendelsesdato i EU
15.08.2013
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 79, 7.12.2017, p. 304-305
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.10.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.12.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.12.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
16.12.2013
Anvendes fra i Norge
16.12.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0718
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro