Merking av materialer brukt i fottøy

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/11/EF av 23. mars 1994 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om merking av materialer brukt i hovedbestanddelene av fottøy for salg til forbruker

Directive 94/11/EC of the European Parliament and of the Council of 23 March 1994 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to labelling of the materials used in the main components of footwear for sale to the consumer

Siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.07.2015

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsdirektiv, norsk utgave)

I visse medlemsstater foreligger det regler om merking av fottøy som er beregnet på å beskytte og underrette allmennheten samt å sikre industriens legitime interesser.

Avviket mellom disse reglene kan skape handelshindringer innen Fellesskapet og derved skade det indre markeds virkemåte.

For å unngå problemer som følge av de forskjellige systemer, må elementene i et felles merkingssystem for fottøy fastsettes med nøyaktighet.

Rådsresolusjon av 9. november 1989 om forbrukerpolitikk(3) krever en bedre forbrukeropplysning om varene.

Det er i forbrukernes så vel som i skotøyindustriens interesse at det innføres et system som reduserer faren for bedrageri gjennom en nøyaktig angivelse av materialtypene som er brukt i hovedbestanddelene av fottøyet.

Rådsresolusjon av 5. april 1993 om framtidige tiltak for produktmerking i forbrukernes interesse(4) betrakter merkingen som et viktig middel for å sikre bedre forbrukeropplysning og økt innsyn for forbrukerne samt at det indre marked virker på en harmonisk måte.

Harmoniseringen av de nasjonale lovgivninger er et egnet middel for å fjerne hindringene for fri handel. Dette målet kan ikke nås på tilfredsstillende måte av de enkelte medlemsstatene. Dette direktiv fastsetter bare de krav som er absolutt nødvendige for det frie varebytte som det får anvendelse på

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
23.03.1994
Gjennomføringsfrist i EU
23.09.1995
Anvendelsesdato i EU
23.03.1995
Siste saker i EU-domstolen

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 50, 17.12.1994, p. 44-49
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
28.10.1994
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.03.1995
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.03.1995

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31994L0011
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro