Merking av kosmetiske produkter: ordliste over vanlig brukte navn

Tittel

Kommisjonsbeslutning (EU) 2019/701 av 5. april 2019 om opprettelse av en ordliste over vanlige navn på bestanddeler til bruk ved merking av kosmetiske produkter

Commission Decision (EU) 2019/701 of 5 April 2019 establishing a glossary of common ingredient names for use in the labelling of cosmetic products

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.10.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.10.2019)

Sammendrag av innhold
Vedtaket/beslutningen har særlig betydning for artikkel 33 «Ordliste over vanlige navn på bestanddeler»

Artikkel 19 (1)(g) i kosmetikkforordningen/forskriften stiller krav til at merkingen av kosmetiske produkter skal omfatte en ingrediensliste. Innholdsstoffene skal navngis i samsvar med det vanligste brukte navnet på ingrediensen slik det fremkommer i en egen ordliste Kommisjonen har utatbeidet i henhold til artikkel 33 i kosmetikkforordningen. Ordlisten vil ta utgangspunkt i den internasjonalt aksepterte nomenklaturen, inkludert "International Nomenclature of Cosmetic Ingredients" (INCI).

Kosmetikkforordningen (EC) nr. 1223/2009 har opphevet og erstattet Direktiv 76/768/EEC (heretter kalt kosmetikkdirektivet). Fortegnelsen over ingredienser ("the inventory of ingredients") benyttet i kosmetiske produkter og de vanligste brukte navnene på ingredienser/stoffer – referert til i artikkel 5a og 7(2) i kosmetikkdirektivet, ble etablert ved en Kommisjonsbeslutning «Commission Decision» 96/335/EC. Denne ble sist oppdatert i 2006 ved Commission Decision 2006/257/EC. Fortegnelsen over ingredienser og navnene på disse har siden blitt utdatert som et resultat av det høye antallet nye stoffer som hvert år kommer på markedet. I tillegg går kravene i artikkel 5a i kosmetikkdirektivet lengre enn kravene i artikkel 33 i kosmetikkforordningen /forskriften når det gjelder innholdet i ordlisten over vanlig brukte ingrediensnavn. Derfor bør ingredienslisten i Decision 96/335/EC endres og tilpasses slik at den dekker nye ingredienser som settes på markedet samtidig som innholdet avgrenses i samsvar med kravene i artikkel 33 i kosmetikkforordningen/forskriften.

Artikkel 19(1) i kosmetikkforordningen/forskriften sier at for fargestoffer, med unntak av fargestoffer ment for hårfarging, skal fargeindeksen (Colour Index) CI brukes for merking av kosmetiske produkter. CI nummeret skal derfor oppgis som det vanligste brukte navnet for fargestoffer, med unntak av fargestoffer ment brukt til hårfarging.

Enkelte ingredienser som benyttes i parfyme og aromatiske sammensetninger har ikke et INCI navn. For å merke produkter som innholder disse stoffene er såkalte "parfymenavn" blitt brukt i unionen (EU/EØS). Også i fortsettelsen bør disse tidligere vanlig brukte parfymenavnene føres opp i ordlisten.

Den andre paragrafen i artikkel 33 av kosmetikkforordningen fastslår at de vanlig brukte navnene oppført i ordlisten skal være obligatorisk å benytte i ingredienslisten med den hensikt å merke kosmetiske produkter som settes på markedet, senest 12 måneder etter publisering av ordlisten i Official Journal.

For å unngå rettslig uklarhet, skal Decision 96/335/EC oppheves.

Nærmere om innholdet:

• Ordlisten over vanlig brukte navn på ingredienser iht artikkel 33 i kosmetikkforskriften er å finne i Vedlegg til denne Kommisjonsbeslutningen.

• Decision 96/335/EC oppheves med virkning fra 8. mai 2020.

• Kommisjonsbeslutningen trer i kraft 20. dag etter publisering i Official Journal.

Overgangstid: 12 måneder etter publisering i Official Journal - etter dette er det obligatorisk for ingredienser i alle nye produkter å følge termene i ordlisten.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift 8. april 2013 nr. 391 om kosmetikk og kroppspleieprodukter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
EU kommisjonen har lagt ned et stort arbeid med denne ordlisten, som består av hele 26546 navn - INCI, navn på parfymestoffer, og fargeindeks for fargestoffer (med unntak av fargestoffer ment for hårfarging). Dette medfører også risiko for feil. Forhåpentligvis får EU kommisjonen på plass et system som legger opp til å korrigere feil uten unødvendig administrativ belastning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalens vedlegg II 27. september 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.04.2019
Anvendelsesdato i EU
28.05.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.08.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
27.09.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.09.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.09.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.09.2019
Anvendes fra i Norge
30.09.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019D0701
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro