Merking av betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og indikatorer for motorvogner med to eller tre hjul

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2000/74/EF av 22. november 2000 om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 93/29/EØF om merking av betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og indikatorer for motorvogner med to eller tre hjul

Commission Directive 2000/74/EC of 22 November 2000 adapting to technical progress Council Directive 93/29/EEC on the identification of controls, tell-tales and indicators for two- or three-wheel motor vehicles

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 19.6.2001 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra keuropaparlaments- og rådsdirektivet, norsk utgave)

1) Direktiv 93/29/EØF er et av særdirektivene etter den framgangsmåte for EF-typegodkjenning som ble innført ved direktiv 92/61/EØF. De bestemmelser som er fastsatt i direktiv 92/61/EØF med hensyn til kjøretøysystemer, deler og tekniske enheter, får derfor anvendelse på nevnte direktiv.

2) Tekniske framskritt muliggjør nå en tilpasning av direktiv 93/29/EØF til den tekniske utvikling. For å sikre at typegodkjenningssystemet som helhet virker tilfredsstillende, synes det derfor nødvendig å klargjøre eller utfylle visse krav i nevnte direktiv.

3) For dette formål er det nødvendig å justere kravene om betegnelser for og merking av visse symboler etter kravene i rådsdirektiv 78/316/EØF av 21. desember 1977 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om innvendig utstyr i motorvogner (merking av betjeningsinnretninger, kontrollinnretninger og indikatorer), som endret ved kommisjonsdirektiv 93/91/EØF, og klargjøre visse opplysninger i opplysningsdokumentet.

4) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling nedsatt ved artikkel 13 i rådsdirektiv 70/156/EØF av 6. februar 1970 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om typegodkjenning av motorvogner og deres tilhengere, sist endret ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/40/EF -

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
22.11.2000
Gjennomføringsfrist i EU
31.12.2000
Anvendelsesdato i EU
31.12.2000

EØS



EFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 12, 28.2.2002, p. 148-151
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
19.06.2001
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
20.06.2001
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
31.12.2001

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett

Lovdata Pro



Lovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32000L0074
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro