Melding om forflytning av dyr og dyreprodukter: oppheving av rettsakt knyttet til det tidligere Animo-datanettet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/2316 av 12. desember 2017 om oppheving av vedtak 92/176/EØF vedrørende veikart til bruk for Animo-systemet

Commission Implementing Decision (EU) 2017/2316 of 12 December 2017 repealing Decision 92/176/EEC concerning maps to be provided for use for the Animo network

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 23.3.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.5.2018)

Sammendrag av innhold
Rettsakten opphever en gammel rettsakt angående kartlegging av utforming og beliggenheten av grensekontrollstasjoner (GKS) knyttet til Animo-systemet.

Vedtak 92/176/EØF legger en ramme for utarbeidelsen av et kart over utformingen av GKSene i medlemsstatene og utarbeidelsen av et kart som viser hvor disse GKSene er lokalisert. Dette kravet er knyttet til det gamle importsystemt til EU som het Animo, og som ble for mange år tilbake erstattet av TRACES. Animo var forløperen til TRACES for å sikre oversikt over samhandelen mellom medlemsstatene, samt importen av levende dyr og animalske produkter fra tredjestater.

Ved at Animo-systemet er erstattet av TRACES er det ikke lenger behov for å ha dette regelverket om Animo og Kommisjonen har valgt å oppheve denne rettsakten som krever disse kartene. Rettsaktene 91/398/EØF og 92/175/EØF som også berører Animo er allerede opphevet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Plikten etter 92/176/EØF er kun rettet mot Norge som myndighet og rettsakten har derfor ikke blitt gjennomført i norsk rett som forskrift eller tilsvarende. Rettsakten vil ikke kreve noen justering av norsk regelverk.

Det vil ikke være nødvendig å sende dette ut på høring ettersom denne rettsakten kun berører Norge som myndighet og vil ikke ha betydning for næringen eller private.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes til ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for matområdet, der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relvant og akseptabel.

Vurdering
Ettersom rettsakten som oppheves er tilknyttet Animo-systemet som ikke lenger er i bruk og erstattet av TRACES kan rettsakten oppheves uten av Mattilsynet trenger å foreta seg noe.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
30.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
12.12.2017
Anvendelsesdato i EU
03.01.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.02.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
23.03.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.03.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.03.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017D2316
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro