Medlemmer av styret til Den europeiske næringsmiddelmyndighet (EFSA)

Tittel

Rådsvedtak 2008/486/EF av 23. juni 2008 som oppnevner halvparten av medlemmene til Den europeiske næringsmiddelmyndighets styre

Council Decision 2008/486/EC of 23 June 2008 appointing half of the members of the Management Board of the European Food Safety Authority

Siste nytt

EØS-komitevedtak 11.6.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.6.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten oppnevner halvparten av medlemmene i styret til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet. Rådet har foretatt oppnevningen, etter forslag fra Kommisjonen. Kandidatene er valgt ut fra hensyn til å sikre uavhengihet, gode vitenskapelige kvalifikasjoner og effektivitet for EFSA, samt at styret skal være sammensatt av personer med ulik ekspertise. Tre av medlemmene har bakgrunn i organisasjoner som representerer forbrukerinteresser og andre interesser i matkjeden.

De utpekte personene skal fungere i perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2012. De utpekte er: Sue Davies, Pierguiseppe Facelli, Matthias Horst, Milan Pogacnik, Jiri Rupich, Sinikka Turunen og Bernhard Url.

Merknader
Siden rettsakten oppnevner medlemmer av EFSAs styre, inneholder den ikke rettigheter og plikter som retter seg mot norske borgere. Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever derfor ikke gjennomføring i norsk rett.

Rettsakten har heller ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har ikke vært forelagt for private parter i Norge, siden det antas at oppnevningen har liten relevans for slike.

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
23.06.2008
Anvendelsesdato i EU
01.07.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 21.5.2015, p. 45-46
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008D0486
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro