Medisinsk utstyr: liste over koder og tilsvarende utstyr

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2185 av 23. november 2017 om liste over koder og utstyr for utpeking av tekniske kontrollorgan for medisinsk utstyr i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745 og for in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/746

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2185 of 23 November 2017 on the list of codes and corresponding types of devices for the purpose of specifying the scope of the designation as notified bodies in the field of medical devices under Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council and in vitro diagnostic medical devices under Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.5.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.4.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten må sees i sammenheng med det nye EU-regelverket for medisinsk utstyr som trådte i kraft 25. mai 2017. Det nye EU-regelverket består av to forordninger (medisinsk utstyr (EU) 2017/745) og in vitro diagnostisk medisinsk utstyr (EU) 2017/746)). De to nye forordningene har en overgangsperiode på tre år for medisinsk utstyr (MDR) og fem år for in vitro-diagnostisk medisinsk utstyr (IVDR).

Tekniske kontrollorgan er utpekt av myndighetene til å vurdere om et medisinsk utstyr oppfyller sikkerhetskravene i regelverket. Dersom produsentens dokumentasjon oppfyller kravene utsteder teknisk kontrollorgan et sertifikat. Dette sertifikatet må produsenten ha for å CE-merke sitt produkt. I Norge er DNV Nemko Presafe AS utpekt av Helse- og omsorgsdepartementet til å gjennomføre samsvarsvurderinger av medisinsk utstyr, jf. forskrift 15. desember 2005 nr. 1690 om medisinsk utstyr § 2-13.

For kunne presisere rammene for utpeking av tekniske kontrollorgan etter de nye forordningene er det nødvendig å utarbeide en liste over koder og tilsvarende type medisinsk utstyr. Rettakten inneholder i vedleggene en slik liste over koder og tilsvarende utstyr, både for in vitro- diagnotisk medisinsk utstyr (IVDR) og for øvrig medisinsk utstyr (MDR). Tekniske kontrollorgan skal i sine søknader til myndighetene om utpeking etter de nye forordningene benytte utstyrskodene, da både utpekingen og virkeområdet er knyttet til de spesifikke kodene.

Kodelisten skal ta hensyn til forskjellige typer medisinsk utstyr med ulikt formål. Listen skal baseres på utstyrets design, tiltenkte formål, produksjonsprosess og teknologi, som for eksempel sterilisering og bruk av nanomaterialer. Listen over koder skal danne grunnlag for en typologi av medisinsk utstyr som sikrer at tekniske kontrollorgan er kompetente til å vurdere utstyr etter utpekingen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Aktuelt regelverk er lov 12. januar 1995 nr. 6 om medisinsk utstyr, forskrift 15. desember 2005 nr. 1690 om medisinsk utstyr og lov 16. juni 1994 nr. 20 om tekniske kontrollorgan som har til oppgave å gjennomføre samsvarsvurderinger.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten må sees i sammenheng med reglene om utpeking og tilsyn av tekniske kontrollorgan i de nye forordningene.

Rettsakten får konsekvenser for norske tekniske kontrollorgan. Tekniske kontrollorgan må bli utpekt etter de nye forordningene og må forberede søknader etter de nye kodelistene.

Forordningen vil føre til en forenkling av søknadsprosessen for tekniske kontrollorgan og kodelistene vil inngå som et ledd i myndighetenes vurdering av innsendt søknad.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering i spesialutvalget for helse, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.11.2017
Anvendelsesdato i EU
25.11.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.05.2021
Anvendes fra i Norge
26.05.2021