Medbringing av væsker, sprayflasker og kremer ombord i fly

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 720/2011 av 22. juli 2011 som endrer forordning (EF) nr. 272/2009 om supplering av de felles grunnleggende standarder for sivil luftfartssikkerhet når det gjelder gradvis innføring av screening av væsker, sprayflasker og geleer i EUs lufthavner

Commission Regulation (EU) No 720/2011 of 22 July 2011 amending Regulation (EC) No 272/2009 supplementing the common basic standards on civil aviation security as regards the phasing-in of the screening of liquids, aerosols and gels at EU airports

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.12.2011

Samferdselsdepartementets EØS-notat om en ny EU-forordning om flyplassskannere for væsker, sprayflasker og kremer ble publisert 25. november 2011. Senest fra 29. april 2013 skal alle flyplasser være utstyrt med slike skannere, som påny vil gjøre det mulig for passasjerer å bringe slike produkter med seg ombord i flyene. En forskrift som gjennomfører EU-forordningen i norsk rett ble kunngjort 23. desember 2011.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.4.2012)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) nr. 720/2011 av 22. juli 2011 endrer forordning (EF) nr. 272/2009 som utfyller de felles grunnleggende standardene for sikkerhet i sivil luftfart fastsatt i vedlegget til forordning (EF) nr. 300/2008. Forordning (EU) nr. 720/2011 gjelder innfasing av screening av væsker, spray og geleer (heretter væske) samt at kravet om screening av væske fra tredjeland utsettes.

Forordningen fastsetter at man kan ta med væske inn på sikkerhetsbegrenset område forutsatt at de er screenet eller at de er unntatt fra screening i henhold til reglene i forordningen (EF) nr. 300/2008. Dette innebærer i hovedsak at forbudet og unntakene som gjelder væske videreføres slik det lyder i dag.

Videre gjentar forordningen at fra 29. april 2013 skal alle lufthavnene i EU kunne screene væske i overensstemmelse med bestemmelsene i forordning (EF) nr. 300/2008. Det er også anledning for det enkelte medlemsland å starte opp med å screene væske tidligere enn 29. april 2013.

Passasjerene skal få informasjon om hvilke EU-lufthavner det er tillatt å ta med væske, spray og geleer inn på sikkerhetsbegrenset område.

Merknader
Forordning (EU) nr. 720/2011 anses EØS-relevant og Luftfartstilsynet anbefaler at forordningen tas inn i EØS-avtalen.

Status
Kommisjonsforordning (EU) nr. 720/2011 ble vedtatt i EU 22. juli 2011.

Samferdselsdepartementet vedtok forskrift 12. desember 2011 som gjennomfører forordningen i norsk rett. Forskriften trådte i kraft straks.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
22.07.2011
Anvendelsesdato i EU
29.04.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 12, 25.2.2016, p. 653-655
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.10.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.12.2011
Anvendes fra i Norge
12.12.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0720
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro