Maskindirektivet 2006: gjennomføringsbestemmelser om harmoniserte standarder

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2019/436 av 18. mars 2019 om den harmoniserte standarden for maskiner utarbeidet til støtte for europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2019/436 of 18 March 2019 on the harmonised standards for machinery drafted in support of Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 20.3.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 7 i direktiv 2006/42/EF formodes en maskine fremstillet i overensstemmelse med en harmoniseret standard, hvis reference er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, at være i overensstemmelse med de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er omfattet af den pågældende standard.

(2) Der findes tre typer af harmoniserede standarder, der medfører en formodning om overensstemmelse med direktiv 2006/42/EF.

(3) I type A-standarder er de grundlæggende begreber, termer og konstruktionsprincipper, der gælder for alle maskinkategorier, specificeret. Selv om disse standarder danner en væsentlig ramme for den korrekte anvendelse af direktiv 2006/42/EF, er anvendelsen af dem i sig selv ikke tilstrækkelig til at sikre overensstemmelse med de relevante væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i direktiv 2006/42/EF og giver derfor ikke fuld formodning om overensstemmelse.

(4) Type B-standarderne omhandler specifikke aspekter af maskiners sikkerhed eller bestemte typer afskærmning, som kan bruges på tværs af en bred vifte af maskinkategorier. Anvendelse af specifikationerne i type B-standarder medfører en formodning om overensstemmelse med de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i direktiv 2006/42/EF, som de dækker, når en type C-standard eller fabrikantens risikovurdering viser, at en teknisk løsning, der er specificeret i en type B-standard, er tilstrækkelig for den pågældende maskinkategoris eller -models vedkommende. Anvendelse af type B-standarder med specifikationer på sikkerhedskomponenter, som markedsføres særskilt, medfører en formodning om overensstemmelse for de pågældende sikkerhedskomponenter og for de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, som standarderne dækker.

(5) Type C-standarder indeholder specifikationer for en given kategori af maskiner. De forskellige typer maskiner i den kategori, der er dækket af en type C-standard, har en lignende tilsigtet brug og udgør lignende risici. Type C-standarder kan henvise til type A- eller type B-standarder med angivelse af, hvilke af specifikationerne i type A- eller type B-standarden der er gældende for den pågældende maskinkategori. Når en type C-standard, for så vidt angår et bestemt aspekt af maskinsikkerhed, afviger fra specifikationerne i en type A- eller type B-standard, har specifikationerne i type C-standarden forrang frem for specifikationerne i type A- eller type B-standarden. Anvendelse af specifikationerne i en type C-standard på grundlag af fabrikantens risikovurdering medfører en formodning om overensstemmelse med de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i direktiv 2006/42/EF, der er dækket af standarden. Visse type C-standarder er udformet som en serie af flere dele. Standardens del 1 rummer generelle specifikationer, der er gældende for en familie af maskiner, og andre dele af standarden rummer specifikationer for bestemte kategorier af maskiner, der tilhører familien, idet de supplerer eller ændrer de generelle specifikationer i del 1. For type C-standarder, der er udformet på denne måde, fremkommer formodningen om overensstemmelse med de i direktiv 2006/42/EF væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i kraft af anvendelse af del 1 i standarden sammen med den relevante specifikke del af standarden.

(6) Ved brev M/396 af 19. december 2006 fremsendte Kommissionen en anmodning til CEN og Cenelec med henblik på at udarbejde, revidere og færdiggøre harmoniserede standarder til støtte for direktiv 2006/42/EF for at tage højde for de ændringer, der er indført ved dette direktiv i forhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/37/EF.

(7) På baggrund af anmodningen i brev M/396 af 19. december 2006 har CEN og Cenelec udarbejdet nye harmoniserede standarder og revideret og ændret de eksisterende harmoniserede standarder. Den harmoniserede standard EN 15895:2011+A1:2018 omfatter bærbare fastgørelsesmaskiner og andre slagmaskiner, der falder ind under anvendelsesområdet for direktiv 2006/42/EF. Standard EN 50569:2013/A1:2018, EN 50570:2013/A1:2018, EN 50571:2013/A1:2018, EN 50636-2-107:2015/A1:2018, EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 60335-2-58:2005, EN 60335-2-58:2005/A12:2016 og EN 60335-2-58:2005/A2:2015 og ændringerne hertil tager hensyn til den nye grænse mellem direktiv 2006/42/EF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/35/EU og det forhold, at nogle elektriske apparater til husholdningsbrug o.l., som er omfattet af direktiv 2014/35/EU, fremover bliver omfattet af direktiv 2006/42/EF. Standard EN 16719:2018 tager højde for det forhold, at direktiv 2006/42/EF ændrer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/16/EF (5), hvilket betyder, at løftemateriel med en hastighed på 0,15 m/s eller derunder er omfattet af direktiv 2006/42/EF. Standard EN ISO 14118:2018, EN 474-1:2006+A5:2018, EN 1853:2017, EN 1870-6:2017, EN ISO 4254-5:2018, EN ISO 4254-7:2017, EN ISO 4254-8:2018, EN ISO 5395-1:2013/A1:2018, EN ISO 5395-3:2013/A2:2018, EN 12013:2018, EN 12999:2011+A2:2018, EN 13001-3-1:2012+A2:2018, EN 13001-3-6:2018, EN 13135:2013+A1:2018, EN 13684:2018, EN ISO 13766-2:2018, EN 15194:2017, EN 15895:2011+A1:2018 EN ISO 16092-1:2018, EN ISO 16092-3:2018, EN 16952:2018, EN 16719:2018, EN 17059:2018, EN ISO 19085-4:2018, EN ISO 19085-6:2017, EN ISO 19085-8:2018, EN ISO 19225:2017, EN ISO 28927-2:2009/A1:2017, EN 50569:2013/A1:2018, EN 50570:2013/A1:2018, EN 50571:2013/A1:2018, EN 50636-2-107:2015/A1:2018, EN 60335-1:2012/A13:2017, EN 62841-2-1:2018, EN 62841-2-17:2017, EN 62841-3-1:2014/A11:2017, EN 60335-2-58:2005, EN 60335-2-58:2005/A2:2015, EN 60335-2-58:2005/A12:2016, EN 62841-2-1:2018, EN 62841-2-17:2017, EN 62841-3-1:2014/A11:2017, EN 62841-3-4:2016, EN 62841-3-4:2016/A11:2017, EN 62841-3-6:2014/A11:2017, EN 62841-3-9:2015/A11:2017, EN 62841-3-10:2015/A11:2017 og EN 62841-3-14:2017 og ændringer hertil sikrer, at de harmoniserede standarder, der skal supplere direktiv 2006/42/EF, til fulde opfylder de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i direktivet.

(8) Kommissionen har sammen med CEN og Cenelec vurderet, hvorvidt de standarder, der er udarbejdet, revideret og ændret af CEN og Cenelec, er i overensstemmelse med anmodningen i brev M/396 af 19. december 2006.

(9) De standarder, der er udarbejdet, revideret og ændret af CEN og Cenelec på grundlag af anmodningen i brev M/396 af 19. december 2006, opfylder de krav, de har til formål at dække, og som er fastsat i direktiv 2006/42/EF. Det er derfor hensigtsmæssigt at offentliggøre referencerne for de nævnte standarder i Den Europæiske Unions Tidende.

(10) I henhold til artikel 10 i direktiv 2006/42/EF indhentede Kommissionen en udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved forordning (EU) nr. 1025/2012 om, hvorvidt den harmoniserede standard EN 474-1:2006+A4:2013 dækker de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, som den vedrører, og som er anført i bilag I i direktiv 2006/42/EF. På baggrund af udvalgets udtalelse blev referencen for standard EN 474-1:2006+A4:2013 offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende med forbehold ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/27. CEN forbedrede standarden i version EN 474-1:2006+A5:2018. Dog dækker den nye version ikke én type af jordflytningsmaskiner, nemlig hydrauliske gravemaskiner. Standard EN 474-1:2006+A5:2018 er derfor ikke helt i overensstemmelse med de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, som er fastsat i punkt 1.2.2. og 3.2.1. i bilag I til direktiv 2006/42/EF. Den bør derfor offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende med en begrænsning.

(11) I henhold til artikel 10 i direktiv 2006/42/EF indhentede Kommissionen en udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved forordning (EU) nr. 1025/2012 om, hvorvidt den harmoniserede standard EN 13241-1:2003+A1:2011 dækker de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, som den vedrører, og som er anført i bilag I i direktiv 2006/42/EF. På baggrund af udvalgets udtalelse blev referencen for standard EN 13241-1:2003+A1:2011 offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende med en begrænsning ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1301. CEN forbedrede standarden i version EN 13241:2003+A2:2016. Den nye version tager dog ikke fat på de spørgsmål, der medførte en offentliggørelse med en begrænsning af den foregående version af standarden. Den nugældende version af standarden, EN 13241:2003+A2:2016, er derfor ikke helt i overensstemmelse med de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, som er fastsat i punkt 1.3.7 og 1.4.3 i bilag I til direktiv 2006/42/EF. Den bør derfor offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende med en begrænsning.

(12) På baggrund af det arbejde, som CEN og Cenelec har foretaget på grundlag af anmodning M/396 af 19. december 2006, er flere harmoniserede standarder offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende blevet udskiftet, revideret eller ændret.

(13) Det er derfor hensigtsmæssigt at tilbagetrække referencerne for de nævnte standarder i Den Europæiske Unions Tidende. For at give fabrikanterne tilstrækkelig tid til at forberede sig på anvendelsen af de nye standarder, de reviderede standarder og de ændrede standarder er det nødvendigt at udskyde tilbagetrækningen af referencerne for de harmoniserede standarder.

(14) De harmoniserede standarder EN 786:1996+A2:2009, EN 61496-1:2013, EN ISO 11200:2014 og EN ISO 12100:2010 bør trækkes tilbage, da de ikke længere opfylder de krav, som de har til formål at opfylde, og som er fastsat i direktiv 2006/42/EF.

(15) Overholdelsen af en harmoniseret standard medfører en formodning om overensstemmelse med de relevante væsentlige krav i Unionens harmoniseringslovgivning fra datoen for offentliggørelsen af referencen for en sådan standard i Den Europæiske Unions Tidende. Nærværende afgørelse bør derfor træde i kraft på dagen for offentliggørelsen —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.03.2019
Anvendelsesdato i EU
19.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet