Markedsordninger for vin: retting av visse språkversjoner av utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/16 av 22. oktober 2021 om retting av visse språkversjoner av delegert forordning (EU) 2019/934 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1308/2013 med hensyn til vindyrkingsområder der alkoholstyrken kan økes, tillatte ønologiske framstillingsmåter og restriksjoner som gjelder for produksjon og konservering av vinprodukter, minsteinnholdet av alkohol for biprodukter og disponering av disse samt offentliggjøring av OIV-dokumenter

Commission Delegated Regulation (EU) 2022/16 of 22 October 2021 correcting certain language versions of Delegated Regulation (EU) 2019/934 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards wine-growing areas where the alcoholic strength may be increased, authorised oenological practices and restrictions applicable to the production and conservation of grapevine products, the minimum percentage of alcohol for by-products and their disposal, and publication of OIV files

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 23.9.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.1.2022)

Sammendrag av innhold
Det er avdekket feil språkbruk i noen av de offisielle språkversjonene av delegert forordning (EU) 2019/934. For å rette opp i disse språklige feilene er det derfor nødvendig med en ny delegert kommisjonsforordning (EU) 2022/16. Det er de franske, latviske, polske, rumenske og spanske språkversjonene som inneholder feilen. I punkt (1) i fortalen til den foreslåtte rettsakten fremkommer det at feilen er i delegert forordning (EU) 2019/934 Vedlegg I Del B , punkt A.2(e) underpunkt 11 og at den omhandler vin som stammer fra Canada. Det foreslås derfor å endre de språkversjonene som inneholder feilen. Videre slås det fast i fortalen punkt (2) at de øvrige språkversjonene ikke er påvirket av feilen. Det presiseres ytterligere i artikkel 1 at den engelske språkversjonen ikke er berørt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endringen vil i liten grad ha rettslige konsekvenser for Norge siden endringen kun gjelder noen språkversjoner og den engelske språkversjonen ikke er omfattet av endringen. Rettsakten tas inn i EØS-avtalen, men det er ikke behov for å ta den inn i norsk rett gjennom endring i vinforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten vurderes ikke til å ha økonomiske eller administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt av Kommisjonen den 22. oktober 2021, den ble publisert i Official Journal den 10. januar 2022 og trer i kraft 30 januar 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.10.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
22.10.2021
Anvendelsesdato i EU
30.01.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
23.09.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0016
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro