Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/522 av 17. desember 2015 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til unntak for visse offentlige organer og sentralbanker i tredjestater, indikatorene på markedsmanipulasjon, tersklene for offentliggjøring, vedkommende myndighet for meldinger om utsettelse, tillatelse til handel i begrensede perioder og typer meldepliktige transaksjoner utført av personer med ledelsesansvar

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/522 of 17 December 2015 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for certain third countries public bodies and central banks, the indicators of market manipulation, the disclosure thresholds, the competent authority for notifications of delays, the permission for trading during closed periods and types of notifiable managers' transactions

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.12.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.11.2019)

Sammendrag av innhold
Forordningen er utfyllende bestemmelser til forordning om markedsmisbruk (EU) nr. 596/2014 (MAR).

Bestemmelsene omfatter:

• unntak for visse sentralbanker og andre offentlige institusjoner (også visse tredjeland) fra MAR når de agerer i et marked utfra politiske målsetninger (penge- eller valutapolitikk eller forhold rundt styring av offentlig gjeld)

• unntak for aktører på klimakvote markedet som har kvoter som i størrelse ligger under angitte minimumsterskler.

• hvem som skal være nasjonal tilsynsmyndighet mht utsatt underretning om innsideinformasjon

• enkelte regler om primærinnsiders handel i perioder med innsideinformasjon og meldeplikt forøvrig

• indikatorer for manipulerende adferd.

Merknader

Rettslige konsekvenser
For å gjennomføre bestemmelsene i norsk rett er man avhengig av gjennomføring av MAR. Vedlegget til MAR Bilag 1, A og B er vesentlige for denne utfyllende forordningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføringen av forordningen antas ikke å få administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning for Finanstilsynet eller andre offentlige myndigheter

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen er EØS relevant. Det er behov for tekniske tilpasninger for ikrafttredelse av forordningen.

Status
Forordningen er vedtatt i EU, men foreløpig ikke inntatt i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.12.2015
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.12.2015
Anvendelsesdato i EU
03.07.2016
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.10.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.01.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.11.2020
Anvendes fra i Norge
01.03.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0522
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro