Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om sikring av kunders finansielle instrumenter og midler

Tittel

Delegert kommisjonsdirektiv (EU) 2017/593 av 7. april 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU med hensyn til beskyttelse av kunders finansielle instrumenter og midler, produkthåndteringsforpliktelser og regler som får anvendelse på utstedelse eller mottak av gebyrer, provisjoner eller andre penge- og naturalieytelser

Commission Delegated Directive (EU) 2017/593 of 7 April 2016 supplementing Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council with regard to safeguarding of financial instruments and funds belonging to clients, product governance obligations and the rules applicable to the provision or reception of fees, commissions or any monetary or non-monetary benefits

Siste nytt

EØS-beslutning trer i kraft 3.12.2019 som følge av ratifisering av tilknyttet EØS-komitebeslutning av Island 2.12.2019 (og tidligere av Norge og Liechtenstein)

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.2.2019)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsdirektivet gir utfyllende regler om verdipapirforetaks sikring av kunders finansielle instrumenter og midler, krav til produkthåndtering for verdipapirforetak og regler om vederlag til verdipapirforetak fra tredjeparter (inducements).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Direktivet er gjennomført i norsk rett ved forskrift, men foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Direktivet vil ikke ha store økonomiske og administrative konsekvenser, da den kun gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede finnes i hjemmelsrettsakten (MiFID II).

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Direktivet er vedtatt i EU. Direktivet er føreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen, men er tatt inn i norsk rett.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.04.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
07.04.2016
Gjennomføringsfrist i EU
03.07.2017
Anvendelsesdato i EU
03.01.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av direktiv 2014/65/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.12.2017
Anvendes fra i Norge
01.01.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017L0593
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro