Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om investeringsanbefalinger

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/958 av 9. mars 2016 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 med hensyn til reguleringstekniske standarder til fastleggelse av de tekniske ordninger med henblikk på en objektiv fremleggelse av investeringsanbefalinger eller andre opplysninger med anbefalinger om eller forslag til en investeringsstrategi og avsløring av særlige interesser eller angivelse av interessekonflikter

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/958 of 9 March 2016 supplementing Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the technical arrangements for objective presentation of investment recommendations or other information recommending or suggesting an investment strategy and for disclosure of particular interests or indications of conflicts of interest

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 13.12.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.11.2019)

Sammendrag av innhold
Den delegerte forordningen til MAR (Market Abuse Regulation) inneholder regler om objektivisering av investeringsanbefalinger samt offentliggjøring av tilknytninger som kan gi interessekonflikter. Forordningen pålegger de som utarbeider eller utbrer investeringsanbefalinger å utvise tilbørlig aktsomhet mht å sikre at opplysningene fremstilles objektivt og slik at den enkeltes interesser og mulige interessekonflikter kan avdekkes.

Merknader

Rettslige konsekvenser
For å gjennomføre bestemmelsene i norsk rett, er man avhengig av at basisforordning 596/2014 (MAR) tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett. Det tas sikte på at denne tekniske standarden vil bli gjennomført som forskrift i Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføringen av forordningen antas ikke å ha vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant. Det er behov for tekniske tilpasninger for ikrafttredelse av forordningen.

Status
Forordningen er trådt i kraft i EU, men foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.03.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
09.03.2016
Anvendelsesdato i EU
03.07.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.10.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 596/2014)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0958
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro