Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: endringsbestemmelser om innrapportering av ledende ansattes transaksjoner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/523 av 10. mars 2016 om gjennomføringsmessige tekniske standarder om format og skjema om ledende medarbeideres transaksjoner skal innberettes og offentliggjøres, jf. europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/523 of 10 March 2016 laying down implementing technical standards with regard to the format and template for notification and public disclosure of managers' transactions in accordance with Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 13.12.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.11.2019)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordningen har utfyllende bestemmelser til markedsmisbruksforordningen (MAR) (EU) nr. 596/2014 om skjemaet (formatet) for innrapportering av ledende ansattes transaksjoner for å sikre ensartethet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av MAR og denne kommisjonsforordningen vil medføre endringer i verdipapirhandelloven og i verdipapirforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen antas ikke å få administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning for Finanstilsynet eller andre offentlige myndigheter.

Standardisering av denne typen opplysninger er resursbesparende.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forordningen er EØS-relevant. Det er behov for tekniske tilpasninger for ikrafttredelse av forordningen.

Status
Forordningen er vedtatt EU, men foreløpig ikke inntatt i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.03.2016
Anvendelsesdato i EU
03.07.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.10.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2019
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island og Liechtenstein (av forordning (EU) nr. 596/2014)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0523
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro