Markedsføring av pyrotekniske produkter: referanser til standard EN 15947

Tittel

Kommisjonsvedtak 2011/482/EU av 28. juli 2011 om offentliggjøring av referenser til standard EN 15947 vedrørende de viktigste sikkerhetskrav i europaparlaments- o9g rådsdirektiv 2007/23/EF om pyrotekniske artikler

Siste nytt

Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 29.7.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Den 20. september 2010, gjorde de svenske myndigheder formel indsigelse mod del 3, 4 og 5 i standard EN 15947, navnlig vedrørende kravene til batteri- og kombinationsfyrværkerier.

(2) I standard EN 15947 anses batteri- og kombinationsfyrværkerier for at være i overensstemmelse med de væsentlige sikkerhedskrav i direktiv 2007/23/EF, hvis de sættes i blød jordbund eller fastgøres til en pæl med henblik på at kunne holde sig opretstående under funktion.

(3) Ifølge de svenske myndigheder opfylder standard EN 15947 ikke de væsentlige sikkerhedskrav i punkt 3 i bilag I til direktiv 2007/23/EF. Batteri- og kombinationsfyrværkerier anvendes almindeligvis på hårde overflader, såsom frossen jordbund, fliser, asfalt og beton. Standard EN 15947 indeholder ikke bestemmelser om prøvning af disse batteri- og kombinationsfyrværkerier på hårde overflader. Der er derfor risiko for, at disse batteri- og kombinationsfyrværkerier ikke vil kunne holde sig opretstående under funktion på hårde overflader. Standard EN 15947 opfylder ikke det væsentlige sikkerhedskrav vedrørende brugsanvisninger, som er beskrevet i punkt 3, litra h), i bilag I til direktiv 2007/23/EF. Det er kendetegnende for fyrværkeri, at det ofte anvendes sent om aftenen eller om natten, hvor det på grund af dårlig sigtbarhed er vanskeligt at læse brugsanvisninger.

(4) Sverige tilkendegav sine betænkeligheder inden for rammerne af Den Europæiske Standardiseringsorganisation (CEN), idet flere medlemsstater understregede, at i lyset af deres klimatiske forhold og deres nationale bestemmelser for anvendelse af fyrværkeri bør batteri- og kombinationsfyrværkerier, der skal sættes i jordbunden eller fastgøres til en pæl, medtages i standard EN 15947. Som følge heraf er batteri- og kombinationsfyrværkerier, der skal sættes i jordbunden eller fastgøres til en pæl, medtaget i denne standard, da de opfylder væsentlige sikkerhedskrav i direktiv 2007/23/EF, når de er ledsaget af brugsanvisningen.

(5) Kommissionen bemærker, at i de medlemsstater, hvor fyrværkeri hovedsageligt anvendes i det offentlige rum, anbringes visse batteri- og kombinationsfyrværkerier trods mærkning, ifølge hvilken det kræves, at de fastgøres til en pæl eller sættes i blød jordbund, i praksis ofte blot på hård jordbund eller på andre hårde overflader. I andre medlemsstater, hvor fyrværkeri primært anvendes på privat ejendom, øger kravet om, at batteri- og kombinationsfyrværkerier sættes i blød jordbund eller fastgøres til en pæl, faktisk sikkerheden. For at beskytte brugere og tilskuere mod at komme til skade er det derfor nødvendigt at revidere de relevante dele af standard EN 15947 med henblik på at introducere forskellige typer batteri- og kombinationsfyrværkerier og tage hensyn til sondringerne mellem dem. Der bør sondres mellem batteri- og kombinationsfyrværkerier, som er bestemt til og egnet til at blive anbragt på en hård, plan overflade (og som skal prøves på denne måde), og batteri- og kombinationsfyrværkerier, som skal sættes i blød jordbund eller fastgøres til en pæl (og som skal prøves på denne måde). Batteri- og kombinationsfyrværkerier, som hverken er bestemt til eller egnet til at blive anbragt på en hård, plan overflade eller sat i blød jordbund eller fastgjort til en pæl, bør være omfattet af en tredje, supplerende type.

(6) Som følge af behovet for at revidere del 3, 4 og 5 i standard EN 15947 med hensyn til batteri- og kombinationsfyrværkerier, bør der offentliggøres referencer til disse dele i Den Europæiske Unions Tidende tillige med en supplerende meddelelse.

(7) Den 27. september 2010 gjorde de franske myndigheder formel indsigelse mod del 3, 4 og 5 i standard EN 15947 vedrørende manglende faldprøvning og manglende fastsættelse af forskellige sikkerhedsafstande for brugere og for tilskuere.

(8) Efter drøftelser inden for rammerne af CEN blev det besluttet ikke at inkludere faldprøvningen i standarden som foreslået af Frankrig. Den mekanisk konditionering i henhold til beskrivelserne i standard EN 15947 var allerede en del af den tidligere standardserie EN 14035 og har tidligere været meget veletableret. Denne prøvningsmetode omfatter de krav vedrørende følsomhed over for normal, påregnelig håndtering og transport, der er fastsat i direktiv 2007/23/EF.

(9) Kommissionen mener, at den mekaniske konditioneringsprøvning, der allerede er indeholdt i EN 15947, i tilstrækkeligt omfang dækker de krav vedrørende følsomhed over for normal og påregnelig håndtering og transport, der er fastsat i direktiv 2007/23/EF.

(10) Frankrig udtrykte også bekymring for, at de sikkerhedsafstande, der er fastsat i del 3 i standard EN 15947, ikke i alle tilfælde beskytter tilskuerne, men kun den person, der affyrer fyrværkeriet. Hvis produkter f.eks. affyres i nærheden af høje bygninger, er der risiko for, at ydersiden af disse bygninger beskadiges, eller personer på balkoner og terrasser kommer til skade. Frankrig har derfor foreslået, at der fastsættes sikkerhedsafstande for hver enkelt pyroteknisk artikel ved at tage dens maksimale lodrette rækkevidde i betragtning.

(11) Drøftelserne i CEN vedrørende sikkerhedsafstande viste klart, at det var nødvendigt at have samme sikkerhedsafstand for alle artikler i en bestemt kategori. En afvigelse fra dette princip ville medføre betydelige risici, da brugere uden specialviden da ville være nødt til at tilpasse sikkerhedsafstanden inden brug.

(12) Kommissionen mener, at for mange forskellige sikkerhedsafstande for pyrotekniske artikler i samme kategori vil forvirre brugerne, især når der er tale om brugere uden specialviden og der gælder forskellige sikkerhedsafstande for brugere og for tilskuere. Det er derfor ikke nødvendigt at revidere del 3, 4 og 5 i standard EN 15947 i denne henseende, da den allerede opfylder de væsentlige sikkerhedskrav, der er fastsat i direktiv 2007/23/EF.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
28.07.2011
Anvendelsesdato i EU
18.08.2011
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet