Markedsføring og anvendelse av dyrefôr: utarbeiding av liste over fôrvarer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 242/2010 av 19. mars 2010 om utarbeiding av en liste over fôrvarer

Commission Regulation (EU) No 242/2010 of 19 March 2010 creating the Catalogue of feed materials

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 29.4.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.9.2010)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 767/2009 om merking og omsetning av fôrvarer krever at det skal etableres en katalog over fôrmidler som omsettes i EU. Den skal inneholde navn på fôrmidlene, beskrivelse av dem og krav til obligatoriske opplysninger ved merking og omsetning. Oversikten over de viktigste fôrmidlene kommer fra flere tidligere EU-direktiv, disse samles nå i en forordning og de tidligere direktivene oppheves. Det er første versjon av katalogen som nå er etablert. Den er ikke mye endret i forhold til opplysningene i gjeldende direktiver.

Katalogen inneholder innledningsvis en ordliste som forklarer prosesser/behandlingsmåter fôrmidlene har gjennomgått, for eksempel tørking, maling, pressing osv og navnet på produktet etter prosesseringen. Videre består den av en ikke uttømmende liste over de viktigste fôrmidlene, inndelt i kapitler som korn, oljevekster mv. For hvert enkelt fôrmiddel er det angitt fortløpende nummer, navn, beskrivelse av fôrmiddelet og krav til obligatoriske opplysninger ved merking og omsetning. Det er nå et eget kapittel i katalogen om produkter og biprodukter fra fermenteringprosesser og ammoniumsalter. Dette omfatter blant annet bioprotein, biprodukter fra aminosyreframstilling og gjær, som ikke lenger krever godkjenning, men betraktes som "vanlige fôrmidler".

Det er ikke krav om å bruke katalogen, men benytter en de fôrmiddelnavnene katalogen inneholder, kreves det at fôrmiddelet skal svare til beskrivelsen i katalogen, og de obligatoriske opplysningene ved merking skal oppgis. I praksis betyr det at katalogen vil bli brukt i de aller fleste tilfelle. Katalogen skal gjelde i EU fra 1. september 2010, samtidig med ikrafttredelsen for forordning EF nr. 767/2009.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 7. november 2002 nr. 1290 om fôrvarer, fôrvareforskriften, og endringen foretas i vedlegg 2C (ordlista) og 2D (fôrmiddellista) og i vedlegg 4 A (bioprotein mv). Fôrvareforskriften har allerede samlet alle direktivene om fôrmidler i ei liste, unntatt bioprotein, som nå inngår i lista i vedlegg 2D. Siden beskrivelsen av prosesser og innholdet i fôrmiddellista er lite forandret, vil det ikke få konsekvenser for fôrindustrien som merker sine fôrvarer eller for forbrukerne som kjøper disse varene. Kommisjonen i nært samarbeid med den europeiske fôrindustrien arbeider imidlertid med første revisjon av forordning (EF) nr. 242/2010 nå, og den blir en betydelig mer omfattende katalog.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er til vurdering i EFTA/EØS-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.03.2010
Anvendelsesdato i EU
01.09.2010
Opphører å gjelde
07.07.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 323-338
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.04.2011
Anvendes fra i Norge
01.05.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0242
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro